Oferta przedszkola

Styczeń 22nd, 2015 Brak komentarzy
Koncepcja pracyRoczny plan pracyKalendarz uroczystościZajęcia dodatkoweRamowy rozkład dnia

Koncepcja pracy

Koncepcja Samorządowego Przedszkola nr 77 w Krakowie (dokument)

GŁÓWNE CELE NASZYCH DZIAŁAŃ:

 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
 • rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do budowania poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej, zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i grach sportowych;
 • troska o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci, zachęcanie ich do udziału w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne, sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także wzbogacanie wiadomości i rozwijanie umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Organizujemy zajęcia otwarte dla Rodziców, dzięki którym Rodzic ma okazję zobaczyć swoją pociechę w czasie nauki i zabawy na tle grupy rówieśniczej.

Kilka razy w roku dzieci biorą udział w wycieczkach plenerowych (Kopalnia soli w Bochni, w Wieliczce, do fabryki cukierków, gospodarstw agroturystycznych- Czesław, do Rogatego Rancza, do Jerzmanowic i Jaskini  Nietoperza oraz Jaskini Wierzchowskiej, starsze grupy do podziemi Rynku w Krakowie).

Aktywnie uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Naszą szczególną troską otaczamy bezpańskie psy i koty ze schroniska w Harbutowicach i raz w roku przekazujemy im zebraną karmę w formie Gwiazdki dla ZWIERZAKA. Jesteśmy również otwarci na działalność stowarzyszenia Dobromir i raz w roku umożliwiamy im zorganizowanie w naszym przedszkolu jednej z akcji, bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza.

Dzieci biorą udział w lekcjach edukacyjnych w muzeach: Narodowym, Historycznym.

Organizujemy „DNI OTWARTE” w ramach programu adaptacyjnego przedszkola dla Rodziców dzieci 3-letnich.

Organizujemy na terenie przedszkola
lekcje poglądowe z zakresu muzyki poważnej, doświadczeń chemicznych oraz nowość w tym roku szkolnym: Fizyka dla smyka.

Współpracujemy z instytucjami oświatowymi:

Domami Kultury,
Samorządowymi Przedszkolami,
Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie,
Publiczną Biblioteką na ul. Królewskiej,
Szkołami Podstawowymi nr 93, 12 oraz 5.

Program adaptacji w przedszkolu

Drodzy Rodzice!

Stworzyliśmy program adaptacji dziecka w przedszkolu, który opiera się na zasadzie współpracy przedszkola z rodziną przyszłego wychowanka, nawiązanej przed rozpoczęciem jego edukacji.

Działania w tym programie zmierzają do poszerzenia wiedzy wśród rodziców o problemach emocjonalnego funkcjonowania małego dziecka.
Naszym celem jest pomóc rodzicom i przygotować ich do niesienia pomocy swoim dzieciom w przekroczeniu progu dom – przedszkole.

1. Rodzice powinni cieszyć się i wykazywać zadowolenie z każdego przejawu samodzielności dziecka:

 • nie poprawiajcie, nie strofujcie,
 • nie pomagajcie dziecku nadmiernie, gdyż grozi to wyuczeniem bezradności.

2. Rodzice powinni zachować cierpliwość:

 • chwalcie dziecko za wysiłek,
 • zachęcajcie do wykonywania czynności, cierpliwie czekajcie na sukces,
 • okazujcie spokój podczas rozstania z dzieckiem.

3. Być systematycznym i konsekwentnym:

 • pomoże to między innymi w przekształceniu czynności samoobsługowych w nawyki,
 • rodzice powinni być konsekwentni w podjętej decyzji o uczęszczaniu przez dziecko do przedszkola

Adaptację ułatwia

 • racjonalne podjęcie decyzji
 • pozytywne myślenie o placówce (zaufanie do personelu)
 • poznanie placówki przez dziecko
 • wcześniejsze dostarczenie dziecku doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi , bycia bez mamy
 • umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi
 • usamodzielnienie dziecka
 • stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki (krótki czas pobytu, bez leżakowania)
 • towarzyszenie dziecku
 • akceptacja dziecka i zrozumienie jego stresu, wspieranie go
 • okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania
 • czas na bycie z dzieckiem po odebraniu go z przedszkola
 • ujednolicenie rytmu życia w przedszkolu i w domu

Adaptację utrudnia

 • niepewność decyzji
 • brak zaufania do placówki, podejrzliwość wobec personelu
 • wyrzuty sumienia, niepokój, lęk, poczucie zagrożenia
 • nieznajomość placówki
 • brak doświadczeń społecznych w kontaktach z innymi dorosłymi i dziećmi
 • nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą
 • „rzucenie na głęboka wodę” – pełny wymiar godzin
 • straszenie ciociami
 • pośpiech, zdenerwowanie, zabieganie, brak czasu dla dziecka
 • brak zrozumienia dla trudnych zachowań dziecka, obrażanie się na dziecko, odrzucenie

Program nauczania

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. Program edukacji przedszkolnej
wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole”

Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

ISBN 978-83-7491-268-6
Wydawnictwo MAC Kielce
Otrzymał numer dopuszczenia P77-01-2013

Podstawa prawna:

1. Art. 33 i 34 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (tj. z 1996r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), Art. 41 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1,2,3,4 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008r. ws.podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06.01.2009r. ws. dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego,  programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 25, poz. 220).

2. Roczny Plan Pracy Samorządowego Przedszkola nr 77 na rok szkolny 2018/2019

DZIAŁANIA ROCZNE DO KONCEPCJI PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77

na rok szkolny 2018/2019 „Jestem Polakiem – małym patriotą”

Cele główne:

 • Rozwijanie poczucia własnej wartości, umiejętności odnajdywania się i radzenia sobie w otaczającym świecie;
 • Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób akceptowany i zrozumiały dla innych;
 • rozwijanie spontanicznej ekspresji dziecka
 • przekazywanie wartości patriotycznych: miłości do ojczyzny, poszanowania symboli narodowych,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej
 • uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych
 • rozwój sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-motorycznej
 • Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej, wprowadzanie dzieci w świat wartości;
 • Branie czynnego udziału i kultywowanie wewnętrznych przedszkolnych tradycji
 • Kształtowanie postaw patriotycznych od najmłodszych lat
 • Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

 

Zadania do realizacji:

 • Zapoznanie z symbolami, ważnymi rocznicami, instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa Polskiego
 • Przygotowanie dzieci do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i kształtowania postaw patriotycznych.
 • Kształtowanie właściwego, emocjonalnego stosunku do kultury regionalnej, zabytków własnej miejscowości, jej przeszłości, teraźniejszości, do miejsc pamięci narodowej, poznanie i kultywowanie tradycji lokalnych i narodowych.
 • Stwarzanie warunków umożliwiających dziecku przeżywanie pozytywnych stanów emocjonalnych;
 • Przygotowanie dzieci do roli aktywnych współuczestników i współtwórców życia społecznego
 • Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków podczas pobytu w przedszkolu.

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY SZACUNKU DO SWOJEGO KRAJU, MIASTA I NASZEJ MAŁEJ  OJCZYZNY- BRONOWIC                                                      

Działania Termin  

 

 
 

Wykorzystanie literatury i artykułów z czasopism pedagogicznych do planowania działań w zakresie edukacji patriotycznej.

 

 

IX-VI

 

Założenie kącika patriotycznego – gromadzenie eksponatów, fotografii, wytworów dotyczących symboli narodowych, itp., systematyczne doposażanie

Wzbogacanie kącików książki o pozycje dla dzieci związane
z edukacją patriotyczną i 100-leciem Odzyskania Niepodległości

 

Od XI

 

 

Moja Mała Ojczyzna – Bronowice

 
 

Poznanie przedszkola i zwyczajów przedszkolnych.

 

X

   
 

Poznanie historii naszego przedszkola (logo,  hymn przedszkola).

Wykonanie mapy najbliższej okolicy – zaznaczenie najciekawszych miejsc, poruszanie się z mapa po okolicy.

Założenie „Kącika bronowickiego” w szatni.

 

XI

 

Moje miasto – Królewski Kraków  
 

Zapoznanie z zabytkami, miejscami kultury i pamięci w Krakowie. Poznanie legend i tradycji  związanych z naszym miastem.  Poznanie herbu Krakowa.

 

X-XI   IV-V

   
 

Organizowanie spacerów i wycieczek z przewodnikiem po Krakowie np. Rynek Główny, Wawel itd.

 

X-XI

 

Wykonanie mapy Rynku Krakowskiego  – zaznaczenie najważniejszych  miejsc.

 

IV-VI

 

 

Poznanie sławnych ludzi związanych z Krakowem – zorganizowanie „Galerii sławnych Polaków”.

 

IV-V

 
 

Kultura i sztuka ludowa w Krakowie

 
 

Zapoznanie z muzyką ludową, twórczością plastyczną, rzemiosłem artystycznym naszego regionu.

Oglądanie strojów ludowych – strój krakowski.

Poznanie tańców ludowych – „Krakowiaczek”.

 

X-XI

   
 

Wycieczki do muzeów krakowskich.

 

X-XI

   
 Polska moja Ojczyzna  
 

Uświadomienie dzieciom przynależności narodowej

Zapoznanie symboli Polski: godło i flaga Polski, hymn państwowy.

 

XI

 
 

Zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski – słuchanie baśni i legend związanych z powstaniem naszego państwa.

Zapoznanie dzieci z najważniejszymi świętami państwowymi:

Święto Niepodległości 11.XI

Święto Flagi 2.V

Święto Konstytucji 3.V

Udział w ogólnopolskich akcjach związanych ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości (śpiewanie hymnu 9 listopada o 11.11, konkursach plastycznych

 

 

XI,

IV-V

 
 

Oglądanie przez dzieci albumów, fotografii ukazujących najciekawsze miejsca w Polsce: poznanie mapy Polski, wyznaczanie granic, zaznaczenie swojego miasta, stolicy, najważniejszych miast, rzeki Wisły, morza, gór.

Poznanie strojów ludowych charakterystycznych dla regionów Polski – wyeksponowanie dla Rodziców.

 

 

XI,

IV-V

 

IV-V

 
 Jesteśmy częścią Unii Europejskiej  
 

Uświadomienie dzieciom przynależności Polski do Unii Europejskiej.

Zaznaczenie niektórych państw Europy na mapie.

Poznanie wybranych państw członkowskich, ich flag. Zapoznanie dzieci z hymnem „Oda do radości”.

Zapoznanie z kulturą wybranych narodów europejskich, wyszukiwanie różnic kulturowych.

 

II- III

   

Kalendarium imprez i uroczystości

 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (podane terminy mogą ulec niewielkim zmianom)

 Lp.        Rodzaj  imprezy                        Termin
 

 

1.

 

 

„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”

 

 

20.09.2018r.

 

 

2.

 

 

„Dzień Edukacji Narodowej” – występy okolicznościowe dla wszystkich pracowników przedszkola.

 

 

15.10.2018r.

 

 

3.

 

 

Pasowanie na przedszkolaka – uroczystość połączona

z występami dzieci grupy I i II

 

 

23.10. 2018r. gr II

30.10.2018 gr I

 

 

4.

 

 

„Dzień Małego Polaka” – występy z okazji Święta Niepodległości

Włączenie się w ogólnopolską akcję śpiewania hymnu o godz. 11.11

 

 

09.11.2018r.

 

 

7.

 

 

„Czary mary, hokus pokus”- zabawy i wróżby andrzejkowe dla dzieci.

 

 

30.11. 2018

 

 

8.

 

 

Spotkanie ze Świętym  Mikołajem.

 

 

05.12.2018r.

 

 

9.

 

 

„Świąteczny czas” – rodzinne spotkania przy choince połączone z warsztatami plastycznymi.

 

 

10.12 -14.12.2018r.

 

 

10.

 

 

Świąteczne spotkanie dla wszystkich pracowników przedszkola.

 

 

21.12.2018r.

 

 

11.

 

 

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – spotkania w grupach.

 

 

21.01.-25.01.2019r.

 

 

13.

 

 

Bal karnawałowy dla wszystkich dzieci.

 

 

22.02.2019r.

 

 

14.

 

 

Dzień promocji przedszkola – zorganizowane dla dzieci, które od września będą uczęszczać do naszego przedszkola.

 

 

19.03.2019r.

 

 

15.

 

 

I Dzień Wiosny.

 

 

21.03.2019r.

 

 

16.

 

 

„Wielkanocny czas” – rodzinne spotkania połączone z warsztatami plastycznymi.

 

 

08.04.-12.04. 2019r.

 

 

17.

 

 

Pisanki jajka malowane – spotkanie świąteczne z pracownikami przedszkola połączone z występami

 

 

16.04.2019r.

 

 

19.

 

 

Święto Flagi – występy patriotyczne.

 

 

29.04.2019r.

 

 

21.

 

 

Dzień Rodziny  – piknik w ogrodzie połączony z występami dzieci.

Dzień Dziecka – impreza w ogrodzie.

 

 

30.05.2019r.

 

 

28.

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego we wszystkich grupach.
     Pożegnanie starszaków.

 

 

18.06.2019r.

 

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe (cykliczne) opłacane z budżetu Gminy Kraków w roku szkolnym 2019/2020

TANIEC TOWARZYSKI (Andrzej Ganda)  – WTOREK

Grupa 1 14:30 – 14:45
Grupa 2 14:45 – 15:00
Grupa 3 13:15 – 13:30
Grupa 4 15:00 – 15:30
Grupa 5 13:30 – 14:00
Grupa 6 12:45 – 13:15

RYTMIKA (mgr Magdalena Korpak) – PIĄTEK

Grupa 1 11:00 – 11:15
Grupa 2 11:15 – 11:30
Grupa 3 12:15 – 12:30
Grupa 4 11:45 – 12:15
Grupa 5 12:30 – 13:00
Grupa 6 13:00 – 13:30

RELIGIA (mgr Marzena Karcz- Meller) – WOREK i CZWARTEK

Grupa 6 12:30 – 13:00 (CZWARTEK) 8:30 – 9:00 (WTOREK)
   

GIMNASTYKA KOREKCYJNA (mgr Andrzej Skop)  – PONIEDZIAŁEK

Grupa 1

 

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

9:30 – 9:50

 

9:50 – 10:10

12:00 – 12:20

10:10 – 10:50

Grupa 5 12:20 – 13:00
Grupa 6 10:50 – 11:30
   

JĘZYK ANGIELSKI

 
Grupa 1 codziennie
Grupa 2 2x tydzień
Grupa 3 (mgr Małgorzata Kołacz) WTOREK I CZWARTEK
Grupa 4 codziennie
Grupa 5  codziennie
Grupa 6 codziennie

ZAJĘCIA DLA CHĘTNYCH DZIECI Z GRUP STARSZYCH:

KÓŁKO PLASTYCZNE „MALI ARTYŚCI”

 
PONIEDZIAŁEK – co 2 tygodnie – Małgorzata Kołacz 16:30 – 17:30
   

KÓŁKO MUZYCZNE

 
Kinga Madeja  
   
KÓŁKO PROGRAMOWANIA
Agnieszka Wrońska PONIEDZIAŁEK
Agata Woińska

Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DZIECI MŁODSZE: GR I, II

6:30 – 8:45 Schodzenie dzieci

Dzieci organizują swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, przestrzegają przyjętych w grupie zasad, pomagają w porządkowaniu sali, pielęgnowaniu roślin, dbają o estetykę otoczenia.

Wyrównują deficyty rozwojowe oraz rozwijają zdolności, podejmują działania związane z przygotowaniem pomocy do zajęć, rozwijają sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych.

Przygotowują się do śniadania – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

8:45 – 9:15 I śniadanie

Dzieci przezwyciężają uprzedzenia do niektórych potraw; rozwijają umiejętności samoobsługowe, podejmują próby porządkowania po posiłku, celebrują posiłki poprzez kulturalne i spokojne ich spożywanie, połączone z nauką posługiwania się sztućcami, poznają różne potrawy, ich walory odżywcze oraz zdrowotne,

9:15 – 9:30 Zajęcia organizowane przez nauczyciela z całą grupą

Dzieci uczestniczą w zajęciachsprzyjające nabywaniu doświadczeń w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym, zabawach ruchowych

rytmicznych, muzycznych.

Rozwijają zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze.

9:30 – 11:30 Bawią na świeżym powietrzu: na spacerach, w ogrodzie przedszkolnym, prowadzą obserwacje przyrodnicze.

Organizują zabawy indywidualne i zespołowe, realizując swoje zainteresowania, podejmują zabawy z własnej inicjatywy.

Uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

Przygotowują się do II śniadania – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

11:30 – 12:00 II śniadanie
12:00 – 14:00 Odpoczywają na leżakach: słuchają czytanych przez nauczycielki bajek, muzyki relaksacyjnej.

Przygotowują się do obiadu – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

14:00 – 14:45 Obiad
14:45 – 17:30 Podejmują zabawy wynikające z własnej zainteresowań, organizują swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

Dbają o estetykę otoczenia.

Wyrównują deficyty rozwojowe oraz rozwijają zdolności.

Uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

Rozwijają sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych w przedszkolu lub w ogrodzie.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DZIECI STARSZE: GR III, IV, V, VI

6:30 – 8:45

 

Schodzenie dzieci

Dzieci organizują swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, przestrzegają przyjętych w grupie zasad, pomagają w porządkowaniu sali, pielęgnowaniu roślin, dbają o estetykę otoczenia.

Wyrównują deficyty rozwojowe oraz rozwijają zdolności, podejmują działania związane z przygotowaniem pomocy do zajęć, rozwijają sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych.

Przygotowują się do śniadania – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

8:45 – 9:15

 

I śniadanie

Dzieci przezwyciężają uprzedzenia do niektórych potraw; rozwijają umiejętności samoobsługowe, porządkują po posiłku, celebrują posiłki poprzez kulturalne i spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami, poznają różne potrawy, ich walory odżywcze oraz zdrowotne,

9:15 – 10:15 Zajęcia organizowane przez nauczyciela z całą grupą

Dzieci uczestniczą w zajęciachsprzyjające nabywaniu doświadczeń w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym, zabawach ruchowych

rytmicznych, muzycznych.

Rozwijają zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze.

Uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

10:15 – 11:30 Bawią na świeżym powietrzu: na spacerach, w ogrodzie przedszkolnym, prowadzą obserwacje przyrodnicze.

Organizują zabawy indywidualne i zespołowe, realizując swoje zainteresowania, podejmują zabawy z własnej inicjatywy.

Uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

Przygotowują się do II śniadania – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

11:30 – 12:00 II śniadanie
12:00 – 14:00 Odpoczywają w trakcie zabaw o charakterze odprężającym, muzyce relaksacyjnej,słuchają czytanych przez nauczycielki pozycji z literatury dla dzieci.

Uczestniczą w zajęciach kierowanych przez nauczyciela, zabawach podejmowanych z własnej inicjatywy.

Biorą udział w zajęciach dodatkowych, religii (gr. V i VI).

Przygotowują się do obiadu – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

14:00 – 14:45 Obiad
14:45 – 17:30 Podejmują zabawy wynikające z własnych zainteresowań, organizują swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

Dbają o estetykę otoczenia.

Wyrównują deficyty rozwojowe oraz rozwijają zdolności.

Uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

Rozwijają sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych w przedszkolu lub w ogrodzie.

 

About the author

Nauczyciel w grupie V