Oferta przedszkola

Styczeń 22nd, 2015 Brak komentarzy
Koncepcja pracyRoczny plan pracyKalendarz uroczystościZajęcia dodatkoweRamowy rozkład dnia

Koncepcja pracy

Koncepcja Samorządowego Przedszkola nr 77 w Krakowie (dokument)

GŁÓWNE CELE NASZYCH DZIAŁAŃ:

 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
 • rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do budowania poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej, zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i grach sportowych;
 • troska o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci, zachęcanie ich do udziału w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne, sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także wzbogacanie wiadomości i rozwijanie umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Organizujemy zajęcia otwarte dla Rodziców, dzięki którym Rodzic ma okazję zobaczyć swoją pociechę w czasie nauki i zabawy na tle grupy rówieśniczej.

Kilka razy w roku dzieci biorą udział w wycieczkach plenerowych (Kopalnia soli w Bochni, w Wieliczce, do fabryki cukierków, gospodarstw agroturystycznych- Czesław, do Rogatego Rancza, do Jerzmanowic i Jaskini  Nietoperza oraz Jaskini Wierzchowskiej, starsze grupy do podziemi Rynku w Krakowie).

Aktywnie uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Naszą szczególną troską otaczamy bezpańskie psy i koty ze schroniska w Harbutowicach i raz w roku przekazujemy im zebraną karmę w formie Gwiazdki dla ZWIERZAKA. Jesteśmy również otwarci na działalność stowarzyszenia Dobromir i raz w roku umożliwiamy im zorganizowanie w naszym przedszkolu jednej z akcji, bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza.

Dzieci biorą udział w lekcjach edukacyjnych w muzeach: Narodowym, Historycznym.

Organizujemy „DNI OTWARTE” w ramach programu adaptacyjnego przedszkola dla Rodziców dzieci 3-letnich.

Organizujemy na terenie przedszkola
lekcje poglądowe z zakresu muzyki poważnej, doświadczeń chemicznych oraz nowość w tym roku szkolnym: Fizyka dla smyka.

Współpracujemy z instytucjami oświatowymi:

Domami Kultury,
Samorządowymi Przedszkolami,
Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie,
Publiczną Biblioteką na ul. Królewskiej,
Szkołami Podstawowymi nr 93, 12 oraz 5.

Program adaptacji w przedszkolu

Drodzy Rodzice!

Stworzyliśmy program adaptacji dziecka w przedszkolu, który opiera się na zasadzie współpracy przedszkola z rodziną przyszłego wychowanka, nawiązanej przed rozpoczęciem jego edukacji.

Działania w tym programie zmierzają do poszerzenia wiedzy wśród rodziców o problemach emocjonalnego funkcjonowania małego dziecka.
Naszym celem jest pomóc rodzicom i przygotować ich do niesienia pomocy swoim dzieciom w przekroczeniu progu dom – przedszkole.

1. Rodzice powinni cieszyć się i wykazywać zadowolenie z każdego przejawu samodzielności dziecka:

 • nie poprawiajcie, nie strofujcie,
 • nie pomagajcie dziecku nadmiernie, gdyż grozi to wyuczeniem bezradności.

2. Rodzice powinni zachować cierpliwość:

 • chwalcie dziecko za wysiłek,
 • zachęcajcie do wykonywania czynności, cierpliwie czekajcie na sukces,
 • okazujcie spokój podczas rozstania z dzieckiem.

3. Być systematycznym i konsekwentnym:

 • pomoże to między innymi w przekształceniu czynności samoobsługowych w nawyki,
 • rodzice powinni być konsekwentni w podjętej decyzji o uczęszczaniu przez dziecko do przedszkola

Adaptację ułatwia

 • racjonalne podjęcie decyzji
 • pozytywne myślenie o placówce (zaufanie do personelu)
 • poznanie placówki przez dziecko
 • wcześniejsze dostarczenie dziecku doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi , bycia bez mamy
 • umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi
 • usamodzielnienie dziecka
 • stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki (krótki czas pobytu, bez leżakowania)
 • towarzyszenie dziecku
 • akceptacja dziecka i zrozumienie jego stresu, wspieranie go
 • okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania
 • czas na bycie z dzieckiem po odebraniu go z przedszkola
 • ujednolicenie rytmu życia w przedszkolu i w domu

Adaptację utrudnia

 • niepewność decyzji
 • brak zaufania do placówki, podejrzliwość wobec personelu
 • wyrzuty sumienia, niepokój, lęk, poczucie zagrożenia
 • nieznajomość placówki
 • brak doświadczeń społecznych w kontaktach z innymi dorosłymi i dziećmi
 • nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą
 • „rzucenie na głęboka wodę” – pełny wymiar godzin
 • straszenie ciociami
 • pośpiech, zdenerwowanie, zabieganie, brak czasu dla dziecka
 • brak zrozumienia dla trudnych zachowań dziecka, obrażanie się na dziecko, odrzucenie

Program nauczania

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Program edukacji przedszkolnej
wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole”

Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

ISBN 978-83-7491-268-6
Wydawnictwo MAC Kielce
Otrzymał numer dopuszczenia P77-01-2013

Podstawa prawna:

1. Art. 33 i 34 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (tj. z 1996r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), Art. 41 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1,2,3,4 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008r. ws.podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06.01.2009r. ws. dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego,  programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 25, poz. 220).

2. Roczny Plan Pracy Samorządowego Przedszkola nr 77 na rok szkolny 2019- 2020

DZIAŁANIA ROCZNE DO KONCEPCJI PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77

   MAŁY PRZEDSZKOLAK W WIELKIM ŚWIECIE

Zadania do realizacji:

 • Zapoznanie z symbolami, ważnymi rocznicami, instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa Polskiego.
 • Przygotowanie dzieci do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i kształtowania postaw patriotycznych.
 • Zdobywanie wiedzy na temat kultury i tradycji w innych państwach.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i piękna całego świata
 • Budzenie ciekawości poznawczej świata.
 • Kształtowanie szacunku dla najbliższych.
 • Kształtowanie szacunku do innych narodów i mniejszości narodowych.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym, poznanie fauny i flory różnych krajów świta.
 • Rozbudzanie zainteresowania naszym regionem.
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
 • Rozumienie pojęcia: Unia Europejska, Europa, Świat, Kontynent.
 • Obserwowanie piękna przyrody w różnych krajach, o różnych porach roku.
 • Poznanie klimatów dla poszczególnych państw – respektowanie sił natury.
 • Wzbogacanie zakresu pojęć.
 • Rozwijanie fantazji.
 • Rozwijanie mowy.
 • Dostarczanie wiadomości na temat najbliższego i dalszego otoczenia, współżycia i współdziałania w grupie oraz kształtowanie postaw.
 • Kształcenie umiejętności porozumiewania się, zawierania kompromisów.
 • Wyrażanie swoich przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie. Próby ukazywania akcji, przedstawienia ludzi, zwierząt, roślin rzeczy i zjawisk w pracach inspirowany literaturą, muzyką, obrazem, nastrojem, przeżytym doświadczeniem itp.

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY SZACUNKU DO SWOJEGO KRAJU I ŚWIATA  

Działania

Termin

Osoba odpowiedzialna

Grupy

Wykorzystanie literatury i artykułów z czasopism pedagogicznych do planowania działań w zakresie poznawania państw świata.

IX-VI

Wszystkie nauczycielki

I,II,III,IV,V, VI

Założenie kącika „Małego Odkrywcy/Podróżnika” – gromadzenie eksponatów, fotografii, wytworów dotyczących poznawanych krajów, itp., systematyczne doposażanie

Od XI

Wszystkie nauczycielki

I,II,III,IV,V,VI

Poznajemy Kraje Świata
Panowanie i realizowanie działań  w ciągu całego roku z uwzględnieniem poniższych zagadnień:

 • Zapoznanie dzieci z niektórymi krajami Unii Europejskiej i świata.
 • Poznanie barw narodowych, hymnu, waluty.
 • Poznanie charakterystycznej architektury

– wykonanie albumu o wszystkich poznanych państwach.

 • Przybliżenie dzieciom muzyki, sztuki, literatury, twórców poznawanego kraju.
 • Zapoznanie dzieci ze strojami i tańcami ludowymi.
 • Nauka zwrotów grzecznościowych w różnych językach.
 • Przybliżenie dzieciom kuchni, zapoznanie z tradycyjnymi potrawami.
 • Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi bajkami z danego rejonu świata.
 • Zainteresowanie dzieci wydarzeniami kulturalnymi w Europie:

– dziecięcy festiwal Eurowizji,

– słuchanie Koncertu Zjednoczonej Europy.

 • Kształtowanie wśród dzieci postawy „Obywatela  świata” – rozwijanie świadomości bycia Europejczykiem i mieszkańcem Ziemi.

X – VI

Wszystkie nauczycielki

I,II,III,IV,V,VI

 • Zorganizowanie kącika „Państwa  świata” w holu przedszkola:

– mapa świata z zaznaczonym państwem, o którym będzie mowa w danym miesiącu

– flagi, godła

– instytucje unijne

 • Gazetki tematyczne w salach – dotyczące państw świata
 • Gromadzenie wiadomości – widokówki, albumy,
 • Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i warsztatach.

X – VI

X- VI

Madeja Kinga

Wrońska Agnieszka

Klucznik – Hajto Teresa

Działania w salach – wszystkie nauczycielki

IV, V,VI

Wszystkie grupy

Zorganizowanie międzygrupowego turnieju wiedzy o poznanych krajach– quiz wiedzy.

IV-V

Szlachta Anna,

Agnieszka Wrońska

IV,V,VI

 

Kształtowanie postaw proekologicznych

Wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt i roślin poprzez pogadanki, podawanie przykładów właściwych zachowań korzystając z literatury dziecięcej.

X-XI

III-IV

Wszystkie nauczycielki

I,II,III,IV,V,VI

Wdrażanie do segregacji odpadów – umieszczenie w każdej sali pojemników w odpowiednich kolorach do   segregacji śmieci (papier, plastik, szkło). Wykorzystywanie surowców wtórnych do prac dzieci.

Cały rok szkolny

Wszystkie nauczycielki

I,II,III,IV,V,VI

Prowadzenie w ogrodzie mini ogródka warzywnego oraz rabatek kwiatowych. III-VI Wszystkie nauczycielki I,II,III,IV,V,VI
Gromadzenie w salach materiałów przyrodniczych (kasztany, żołędzi
itp.), wykonywanie prac „Dary natury”
X-XI Wszystkie nauczycielki I,II,III,IV,V,VI
 Obcowanie z przyrodą poprzez zabawy, wycieczki, spacery, obserwowanie zjawisk występujących w danej porze roku w różnych środowiskach przyrodniczych. Cały rok szkolny Wszystkie nauczycielki I,II,III,IV,V,VI
Udział w akcji „Dokarmiamy ptaki zimą”. XII-II Wszystkie nauczycielki I,II,III,IV,V,VI
·      Systematyczne prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej we wszystkich grupach wiekowych:
– co nam dają drzewa?
– jak dbać o czyste powietrze?
– woda źródłem życia
– warzywa i owoce dbają o nasze zdrowie

·      Zabawy matematyczne w poszczególnych grupach z wykorzystaniem    materiału przyrodniczego (kasztany, żołędzie, szyszki, liście itp.)

·      Zabawy z wykorzystaniem: labiryntu, ścieżki ekologiczno-edukacyjnej, toru przeszkód w ogrodzie przedszkolnym oraz tablic edukacyjnych

·      Ułożenie i ekspozycja w holu przedszkola na tablicach poszczególnych grup Kodeksu Zdrowego Stylu Życia – forma: plakat

·      Gromadzenie w kącikach czytelniczych atlasów przyrodniczych i literatury poszerzającej wiedzę z zakresu dbania o środowisko.

Cały rok szkolny

Wszystkie nauczycielki

I,II,III,IV,V,VI

 

Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku do innych

·      Organizowanie zajęć i zabaw związanych z tematyką dotyczącą przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie i gwarantujących dzieciom dobre samopoczucie w przedszkolu.

·      Organizowanie zajęć edukacyjnych i dotyczących tolerancji i szacunku dla osób niepełnosprawnych, starszych, odmiennych rasowo i kulturowo oraz zwierząt.

·      Przeprowadzenie cyklu zajęć na temat praw dziecka.

·      Opracowanie wspólnie z dziećmi oddziałowych kodeksów grzecznego przedszkolaka uwzględniając m.in. Prawo dziecka i poszanowanie odmienności innych ludzi.

·      Tworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

·      W czasie zajęć i zabaw dawania dzieciom okazji do zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz „byciu słuchanym”.

·      Podejmowanie z dziećmi działań na rzecz grupy i przedszkola oraz prac społeczno-użytecznych np. w formie dyżurów wykonywaniu dekoracji
i ozdób itp.

·      Wzajemne prezentowanie przedstawień na różne uroczystości – integrowanie całej społeczności przedszkolnej.

·           Realizacja zajęć o emocjach „Wiem co czuję – podróż do krainy emocji”

X-XI

Wszystkie nauczycielki

I,II,III,IV,V,VI

Kalendarium imprez i uroczystości

 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 (podane terminy mogą ulec niewielkim zmianom)

 

Lp.

 

                                             Rodzaj  imprezy                      

 

 

Termin

 

1.

 

„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”

 

 

20.09.2019r.

 

2.

 

„Dzień Edukacji Narodowej” – występy okolicznościowe dla wszystkich pracowników przedszkola.

 

 

14.10.2019r.

 

3.

 

Pasowanie na przedszkolaka – uroczystość połączona

z występami dzieci grupy I i II

 

 

23.10. 2019r.

 

4.

 

„Dzień Małego Polaka” – występy z okazji Święta Niepodległości

 

 

 

08.11.2019r.

 

7.

 

„Czary mary, hokus pokus”- zabawy i wróżby andrzejkowe dla dzieci.

 

 

29.11. 2019r.

 

8.

 

Spotkanie ze Świętym  Mikołajem.

 

 

06.12.2019r.

 

9.

 

„Świąteczny czas” – rodzinne spotkania przy choince połączone z warsztatami plastycznymi.

 

 

9.12 -13.12.2019r.

 

10.

 

Świąteczne spotkanie dla wszystkich pracowników przedszkola.

 

 

19.12.2019r.

 

11.

 

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – spotkania w grupach.

 

 

20.01.-24.01.2020r.

 

13.

 

Bal karnawałowy dla wszystkich dzieci.

 

18.02.2020r.

 

14.

 

Dzień promocji przedszkola – zorganizowane dla dzieci, które od września będą uczęszczać do naszego przedszkola.

 

 

12.03.2020r.

 

15.

 

I Dzień Wiosny.

 

 

21.03.2020r.

 

16.

 

„Wielkanocny czas” – rodzinne spotkania połączone z warsztatami plastycznymi.

 

 

30.03.-03.04. 2020r.

 

17.

 

Pisanki jajka malowane – spotkanie świąteczne z pracownikami przedszkola połączone z występami

 

 

03.04.2020r.

 

19.

 

Święto Flagi – występy patriotyczne.

 

 

29.04.2020r.

 

21.

 

Dzień Rodziny  – piknik w ogrodzie połączony z występami dzieci.

Dzień Dziecka – impreza w ogrodzie.

 

 

23.05.2020r.

 

28.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego we wszystkich grupach.
     Pożegnanie starszaków.

 

 

18.06.2020r.

 

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe (cykliczne) opłacane z budżetu Gminy Kraków w roku szkolnym 2019/2020

TANIEC TOWARZYSKI (Andrzej Ganda)  – WTOREK

Grupa 1 14:30 – 14:45
Grupa 2 14:45 – 15:00
Grupa 3 15:00 – 15:15
Grupa 4 13:30 – 14:00
Grupa 5 13:00 – 13:30
Grupa 6 12:30 – 13:00

RYTMIKA (mgr Magdalena Korpak) – PIĄTEK

Grupa 1 9:15 – 9:30
Grupa 2 9:30– 9:45
Grupa 3 10:15 – 10:30
Grupa 4 9:45 – 10:15
Grupa 5 10:30 – 11:00
Grupa 6 11:00 – 11:30

RELIGIA (mgr Marzena Karcz- Meller) – WOREK i CZWARTEK

Grupa 6 12:30 – 13:00 (CZWARTEK) 8:30 – 9:00 (WTOREK)
   

GIMNASTYKA KOREKCYJNA (mgr Andrzej Skop)  – PONIEDZIAŁEK

Grupa 1

 

 

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

9:30 – 9:50 / 9:50 – 10:10

 

 

10:10 – 10:30 / 10:30-10:50

13:20 – 13:40 /13:40 – 14:00

10:50 – 11:20 / 11:50-12:20

Grupa 5 14:30 – 15:00 / 15:00-15:30
Grupa 6 12:20 – 12:50 /12:50 – 13:20
   

JĘZYK ANGIELSKI

 
Grupa 1 codziennie
Grupa 2 2x tydzień
Grupa 3 (mgr Małgorzata Kołacz) WTOREK I CZWARTEK
Grupa 4 codziennie
Grupa 5  codziennie
Grupa 6 codziennie

ZAJĘCIA DLA CHĘTNYCH DZIECI Z GRUP STARSZYCH:

KÓŁKO PLASTYCZNE „MALI ARTYŚCI”

 
PONIEDZIAŁEK – co 2 tygodnie – Małgorzata Kołacz 15:30 – 16:30
   

KÓŁKO MUZYCZNE

 
Kinga Madeja  
   
KÓŁKO PROGRAMOWANIA
Agnieszka Wrońska Piątek 12:20 –
Agata Woińska

Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DZIECI MŁODSZE: GR I, II

6:30 – 8:45 Schodzenie dzieci

Dzieci organizują swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, przestrzegają przyjętych w grupie zasad, pomagają w porządkowaniu sali, pielęgnowaniu roślin, dbają o estetykę otoczenia.

Wyrównują deficyty rozwojowe oraz rozwijają zdolności, podejmują działania związane z przygotowaniem pomocy do zajęć, rozwijają sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych.

Przygotowują się do śniadania – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

8:45 – 9:15 I śniadanie

Dzieci przezwyciężają uprzedzenia do niektórych potraw; rozwijają umiejętności samoobsługowe, podejmują próby porządkowania po posiłku, celebrują posiłki poprzez kulturalne i spokojne ich spożywanie, połączone z nauką posługiwania się sztućcami, poznają różne potrawy, ich walory odżywcze oraz zdrowotne,

9:15 – 9:30 Zajęcia organizowane przez nauczyciela z całą grupą

Dzieci uczestniczą w zajęciachsprzyjające nabywaniu doświadczeń w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym, zabawach ruchowych

rytmicznych, muzycznych.

Rozwijają zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze.

9:30 – 11:30 Bawią na świeżym powietrzu: na spacerach, w ogrodzie przedszkolnym, prowadzą obserwacje przyrodnicze.

Organizują zabawy indywidualne i zespołowe, realizując swoje zainteresowania, podejmują zabawy z własnej inicjatywy.

Uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

Przygotowują się do II śniadania – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

11:30 – 12:00 II śniadanie
12:00 – 14:00 Odpoczywają na leżakach: słuchają czytanych przez nauczycielki bajek, muzyki relaksacyjnej.

Przygotowują się do obiadu – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

14:00 – 14:45 Obiad
14:45 – 17:30 Podejmują zabawy wynikające z własnej zainteresowań, organizują swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

Dbają o estetykę otoczenia.

Wyrównują deficyty rozwojowe oraz rozwijają zdolności.

Uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

Rozwijają sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych w przedszkolu lub w ogrodzie.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DZIECI STARSZE: GR III, IV, V, VI

6:30 – 8:45

 

Schodzenie dzieci

Dzieci organizują swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, przestrzegają przyjętych w grupie zasad, pomagają w porządkowaniu sali, pielęgnowaniu roślin, dbają o estetykę otoczenia.

Wyrównują deficyty rozwojowe oraz rozwijają zdolności, podejmują działania związane z przygotowaniem pomocy do zajęć, rozwijają sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych.

Przygotowują się do śniadania – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

8:45 – 9:15

 

I śniadanie

Dzieci przezwyciężają uprzedzenia do niektórych potraw; rozwijają umiejętności samoobsługowe, porządkują po posiłku, celebrują posiłki poprzez kulturalne i spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami, poznają różne potrawy, ich walory odżywcze oraz zdrowotne,

9:15 – 10:15 Zajęcia organizowane przez nauczyciela z całą grupą

Dzieci uczestniczą w zajęciachsprzyjające nabywaniu doświadczeń w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym, zabawach ruchowych

rytmicznych, muzycznych.

Rozwijają zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze.

Uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

10:15 – 11:30 Bawią na świeżym powietrzu: na spacerach, w ogrodzie przedszkolnym, prowadzą obserwacje przyrodnicze.

Organizują zabawy indywidualne i zespołowe, realizując swoje zainteresowania, podejmują zabawy z własnej inicjatywy.

Uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

Przygotowują się do II śniadania – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

11:30 – 12:00 II śniadanie
12:00 – 14:00 Odpoczywają w trakcie zabaw o charakterze odprężającym, muzyce relaksacyjnej,słuchają czytanych przez nauczycielki pozycji z literatury dla dzieci.

Uczestniczą w zajęciach kierowanych przez nauczyciela, zabawach podejmowanych z własnej inicjatywy.

Biorą udział w zajęciach dodatkowych, religii (gr. V i VI).

Przygotowują się do obiadu – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

14:00 – 14:45 Obiad
14:45 – 17:30 Podejmują zabawy wynikające z własnych zainteresowań, organizują swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

Dbają o estetykę otoczenia.

Wyrównują deficyty rozwojowe oraz rozwijają zdolności.

Uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

Rozwijają sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych w przedszkolu lub w ogrodzie.

 

About the author

Nauczyciel w grupie V