GRUPA 6

Sierpień 25th, 2016 Brak komentarzy
KOMPETENCJE DZIECKAINFORMACJEZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE

Kompetencje dziecka kończącego przedszkole

Jednym z elementów wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest ocena jego gotowości szkolnej.
Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji obniżenia wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej.

 • Podaje swoje dane osobowe.
 • Swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny.
 • Przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych.
 • Wykazuje inicjatywę w działaniu.
 • Uzasadnia swoje postępowanie.
 • Nazywa swoje emocje.
 • Umiejętnie pokonuje trudności, radzi sobie z porażkami i stresem.
 • Określa wartości na zasadzie przeciwieństw, np.: dobro – zło.
 • Zna zasady ustalone w przedszkolu, stara się ich przestrzegać.
 • Swobodnie porozumiewa się z dorosłymi osobami i rówieśnikami.
 • Określa odrębność innych względem siebie.
 • Jest zdolne do kompromisów.
 • Akceptuje potrzeby dzieci o zróżnicowanych potrzebach fizycznych i intelektualnych
 • Chętnie podejmuje działania zbiorowe, czuje się współodpowiedzialne za uzyskany wynik
 • .Wykazuje zainteresowanie wiedzą o miejscu zamieszkania, Polsce, Unii Europejskiej, świecie i wszechświecie.
 • Przejawia wrażliwość słuchową.
 • Uważnie słucha rozmówcy.
 • Prawidłowo artykułuje głoski.
 • Swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w codziennych sytuacjach.
 • Formułuje zdania poprawne pod względem gramatycznym.
 • W toku komunikowania się z innymi stosuje pozawerbalne środki wyrazu.
 • Chętnie korzysta z książek dla dzieci.
 • Recytuje z pamięci wiersze lub ich fragmenty.
 • Ma rozwinięty słuch fonematyczny.
 • Rozumie znaczenie znaków i symboli graficznych.
 • Jest zainteresowane pisaniem.
 • zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe)
 • układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać
 • Dysponuje sprawnościami niezbędnymi do nauki pisania.
 • Rozumie istotę czytania i pisania jako nośnika informacji.
 • Samodzielnie inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami.
 • Twórczo podchodzi do problemów pojawiających się w zabawach.
 • Chętnie mówi o swoich zainteresowaniach.
 • Poznaje upodobania innych osób.
 • Rozumie znaczenie poszczególnych zmysłów w poznawaniu otaczającej rzeczywistości.
 • Zna proste rymowanki, wiersze i piosenki z repertuaru dziecięcego, potrafi odtworzyć je z pamięci.
 • Jest skoncentrowane w toku zorganizowanych działań edukacyjnych.
 • Dokonuje analizy, syntezy, porównania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów.
 • Poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania, problemy.
 • Z łatwością rozwiązuje proste zagadki logiczne.
 • Dostrzega zależność między skutkiem a przyczyną.
 • Zna części ciała, poprawnie je nazywa.
 • Posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Rozumie podstawowe określenia czasu.
 • zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych
 • Prawidłowo posługuje się liczebnikami.
 • Wykorzystuje w zabawach figury geometryczne.
 • Dokonuje porównań miary i masy przedmiotów oraz objętości cieczy.
 • Dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie, słownie je określa.
 • Rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny.
 • Rozpoznaje zwierzęta niedostępne bezpośredniej obserwacji.
 • Nazywa podstawowe zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Zna główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony.
 • Chętnie słucha muzyki, śpiewa znane mu piosenki.
 • Z radością uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.
 • Wyraża swoje potrzeby, emocje, uzdolnienia podczas śpiewu, tańca, gry na instrumentach.
 • Jest wrażliwe na piękno otaczającej je rzeczywistości.
 • Chętnie podejmuje działalność plastyczno-konstrukcyjną, w której przejawia swoje upodobania.
 • Podejmuje działania niestandardowe dla osiągnięcia zamierzonych celów w działalności plastyczno-konstrukcyjnej.
 • Rozumie znaczenie literatury w życiu człowieka.
 • Wyraża własne refleksje na temat obejrzanych przedstawień teatralnych i filmów.
 • Chętnie bierze udział w organizowaniu przedstawień teatralnych, podczas których wyraża siebie w roli aktora.
 • Przejawia zachowania niekonwencjonalne w czasie wykonywania zadań o charakterze otwartym, wymagających postawy twórczej.
 • Chętnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno-technicznych.
 • Zna podstawowe zasady korzystania z wybranych urządzeń technicznych.
 • Rozumie znaczenie techniki dla rozwoju człowieka.
 • Posługuje się podstawowymi terminami z dziedziny sztuki.
 • Wypowiada się na temat własnych upodobań artystycznych.
 • Dba o rozwój własnych zainteresowań z wybranej dziedziny sztuki.
 • Chętnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.
 • Wymienia różnice w wyglądzie człowieka, zmieniającym się pod wpływem wieku.
 • Rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
 • Jest sprawne ruchowo.
 • Przejawia twórczą inicjatywę w zabawach ruchowych.
 • Rozumie zasady sportowej rywalizacji.
 • Sygnalizuje potrzebę odpoczynku, kiedy jest zmęczone.
 • Zna zasady dbałości o zdrowie, przestrzega ich.
 • Zna zasady bezpieczeństwa, przestrzega ich.
 • Wie, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka.
 • Określa swoje samopoczucie.
 • Jest wrażliwe na problemy ludzi niepełnosprawnych fizycznie, chorych i cierpiących.
 • uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku obcym, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych
 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie
 • powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w języku obcym nowożytnym

Dziecko w wieku 4 i 5 lat:

 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Pomaga w porządkowaniu zabawek.
 • Rozumie potrzeby innych dzieci.
 • Uznaje prawa innych dzieci w zabawie i uprzejmie zachowuje się w stosunku do kolegów.
 • Rozumie znaczenie koleżeństwa, dobroci.
 • Jest opiekuńczy w stosunku do innych dzieci.
 • Rozpoznaje dobre uczynki.
 • Przestrzega umów panujących w grupie.
 • Rozpoznaje godło i barwy narodowe.
 • Wie, jak nazywa się nasze miasto.
 • Sygnalizuje swoje oddalenie od grupy.
 • Zna swoje imię i nazwisko.
 • Stosuje zasadę mówienia umiarkowanym głosem.
 • Rozumie konieczność dbania o swoje zdrowie.
 • Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
 • Dba o czystość osobistą.
 • Kulturalnie spożywa posiłki.
 • Prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Potrafi stać na jednej nodze.
 • Czworakuje w przód, w tył.
 • Rzuca do celu.
 • Przeskakuje przez narysowane linie, szarfy.
 • Rozpoznaje zwierzęta i ptaki.
 • Zna nazwy pór roku.
 • Zna nazwy kwiatów spotykanych w otoczeniu.
 • Określa zjawiska charakterystyczne dla pór roku.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta.
 • Nazywa drzewa w najbliższym otoczeniu.
 • Swobodnie porozumiewa się z dziećmi.
 • Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką.
 • Opowiada obrazek w sposób szczegółowy.
 • Słucha wypowiedzi kolegów, koleżanek.
 • Posiada bogaty słownik bierny i czynny.
 • Wypowiada się pełnymi zdaniami.
 • Kontroluje swoje wypowiedzi.
 • Prowadzi rozmowy z użyciem poprawnych form gramatycznych.
 • Dokonuje złożonych operacji myślowych: porównuje, wyodrębnia, klasyfikuje, dokonuje analizy i syntezy.
 • Dba o kulturę słowa.
 • Dokonuje autoprezentacji.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Składa obrazek złożony z części.
 • Rozpoznaje odgłosy: zwierząt, pojazdów, dochodzące z otoczenia.
 • Tworzy rymy.
 • Dobiera w pary słyszane wyrazy: półka – bułka, paczka – kaczka, teczka -beczka, rak – mak, pasek – piasek…
 • Sprawnie reaguje na mechaniczne sygnały dźwiękowe w zabawach ruchowych.
 • Z zainteresowanie słucha utworów literackich.
 • Dzieli wybrane wyrazy na sylaby.
 • Rysuje po śladzie.
 • Prawidłowo trzyma narzędzie piszące.
 • Posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni: przed siebie – za siebie… , daleko – blisko, wyżej – niżej…
 • Wyodrębnia w najbliższym otoczeniu figury geometryczne.
 • Określa wielkość, długość, szerokość przedmiotów.
 • Klasyfikuje przedmioty według: przeznaczenia, wielkości, koloru, długości, grubości, ciężaru.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi.
 • Ocenia pojemność naczyń.
 • Określa czas trwania czynności.
 • Zauważa zmiany o charakterze estetycznym w wyglądzie osób, w pomieszczeniach.
 • Zna tańce i piosenki ludowe i narodowe.
 • Zna zwyczaje i obrzędy świąteczne.
 • Swobodnie posługuje się narzędziem malarskim.
 • Samodzielnie wykonuje prace plastyczne.
 • Wyodrębnia różnice między dźwiękami: głośno – cicho, wysoko – nisko, smutno – radośnie.
 • Rozpoznaje piosenkę po nuconej melodii.
 • Rozpoznaje proste instrumenty muzyczne.
 • Śpiewa piosenki poznane w przedszkolu.
 • Tańczy prosty taniec poznany w przedszkolu.
 • Nazywa zawody ludzi z najbliższego otoczenia.
 • Podejmuje działania konstrukcyjne.
 • Zna podstawowe zasady poruszania się po drogach.
 • Rozumie znaczenie sygnalizatora świetlnego.
 • Rozpoznaje miejsca przeznaczone dla pieszych.

Grupa VI

GRUPA VI „SŁODZIAKI”

Wyprawka dla dziecka

1 września wszystkie dzieci przynoszą ze sobą:
– pantofelki
– zapasowe ubranko (majtusie, skarpetki, podkoszulek, spodenki)

Plan pracy gr. 6

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD 2019 

MÓJ KRAJ TO POLSKA

 • Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych
 • Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju
 • Rozumienie znaczenia i odczuwania szacunku dla symboli narodowych
  • Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką
 • Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju

BLISKO NATURY I KULTURY

 • Sprawdzanie w praktyce odpowiedniego zachowania w czasie kontaktu z naturą
 • Doskonalenie kulturalnego zachowania podczas oglądania przedstawienia
 • Dostrzeganie różnic między zasadami zachowania w miejscach związanych z kulturą i naturą
 • Ćwiczenie motoryki małej podczas wprowadzania kolejnej litery i cyfry
 • Dzielenie zdań na wyrazy oraz sylaby

DBAMY O CZYSTOŚĆ

 • rozwijanie wiedzy na temat wagi przestrzegania zasad higieny osobistej, wdrażanie do dbania o swój wygląd, rozumienie konieczności używania swoich przyborów takich jak: grzebień, ręcznik, szczoteczka;
 • wdrażanie do dbałości o czystość rąk, wykorzystanie zdobytych wiadomości w praktycznym działaniu – etapy mycia rąk, wycieranie rąk we własny ręcznik, oszczędne korzystanie z wody;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i rozumienia treści przekazywanych niewerbalnie;
 • wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa;
 • kształtowanie nawyku porozumiewania się umiarkowanym głosem.

TYDZIEŃ MISIA PLUSZOWEGO

 • Uczymy się szanowania własności innych osób
 • Tworzymy złożone wypowiedzi na tematy dla nas istotne
 • Doskonalimy umiejętność liczenia w zakresie 20
 • Kształtujemy umiejętność szacowania i mierzenia długości za pomocą stopy, dłoni, przedmiotów
 • Ćwiczymy głoskowanie

JĘZYK ANGIELSKI

 • Piosenka Country of Poland – nauka o Polsce z perspektywy obcokrajowców
 • Jesienne piosenki: Five little pumpkins, Halloween creatures
 • Ciepłe ubieranie się w oparciu o piosenkę „Put on your shoes”
 • Dbanie o zdrowie i przypomnienie części ciała na podstawie piosenki „The bath song”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA  WRZESIEŃ 2019 

RAZEM W GRUPIE

 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie – „Kodeks przedszkolaka” ustalenie zasad obowiązujących w naszej grupie i przestrzeganie go
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych
 • poznanie zasad bezpiecznego bawienia się w ogrodzie przedszkolnym
 • Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości

WAKACYJNE WSPOMNIENIA MAŁEGO PODRÓŻNIKA

 • Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w podróży
 • Swobodne wypowiedzi na temat wakacyjnych podróży
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych środkówlokomocji
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej w pracach plastycznych
 • Kształcenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi

DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i pieszym
 • Wspieranie dzieci w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na ulicy
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowe
 • Utrwalenie znajomości swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania
 • Przypomnienie numerów alarmowych

NADCHODZI JESIEŃ

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, krótsze dni, dłuższe noce
 • Znaczenie warzyw i owoców dla zdrowia człowieka
 • Kształcenie umiejętności matematycznych, ćwiczenia w segregowaniu i przeliczaniu
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat

 JĘZYK ANGIELSKI

MIESIĄC TEMAT MIESIĄCA NR TEMAT TYGODNIA ZAKRES MATERIAŁU PIOSENKI
WRZESIEŃ HELLO! 1. HELLO! Zwroty powitalne „Hello hello”
2. Emotions and feelings Happy, sad, angry, tired „Ifyou’re happy”
3. Body parts Części ciała „Shakeshake”
4. Let’scount Liczebniki 1-10

Przedmioty w sali przedszkolnej

About the author

Nauczyciel w grupie V