GRUPA 5

Wrzesień 5th, 2014 Brak komentarzy
KOMPETENCJE DZIECKAINFORMACJEZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE

Kompetencje dziecka kończącego przedszkole

Jednym z elementów wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest ocena jego gotowości szkolnej.
Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji obniżenia wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej.

 • Podaje swoje dane osobowe.
 • Swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny.
 • Przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych.
 • Wykazuje inicjatywę w działaniu.
 • Uzasadnia swoje postępowanie.
 • Nazywa swoje emocje.
 • Umiejętnie pokonuje trudności, radzi sobie z porażkami i stresem.
 • Określa wartości na zasadzie przeciwieństw, np.: dobro – zło.
 • Zna zasady ustalone w przedszkolu, stara się ich przestrzegać.
 • Swobodnie porozumiewa się z dorosłymi osobami i rówieśnikami.
 • Określa odrębność innych względem siebie.
 • Jest zdolne do kompromisów.
 • Akceptuje potrzeby dzieci o zróżnicowanych potrzebach fizycznych i intelektualnych
 • Chętnie podejmuje działania zbiorowe, czuje się współodpowiedzialne za uzyskany wynik
 • .Wykazuje zainteresowanie wiedzą o miejscu zamieszkania, Polsce, Unii Europejskiej, świecie i wszechświecie.
 • Przejawia wrażliwość słuchową.
 • Uważnie słucha rozmówcy.
 • Prawidłowo artykułuje głoski.
 • Swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w codziennych sytuacjach.
 • Formułuje zdania poprawne pod względem gramatycznym.
 • W toku komunikowania się z innymi stosuje pozawerbalne środki wyrazu.
 • Chętnie korzysta z książek dla dzieci.
 • Recytuje z pamięci wiersze lub ich fragmenty.
 • Ma rozwinięty słuch fonematyczny.
 • Rozumie znaczenie znaków i symboli graficznych.
 • Jest zainteresowane pisaniem.
 • zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe)
 • układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać
 • Dysponuje sprawnościami niezbędnymi do nauki pisania.
 • Rozumie istotę czytania i pisania jako nośnika informacji.
 • Samodzielnie inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami.
 • Twórczo podchodzi do problemów pojawiających się w zabawach.
 • Chętnie mówi o swoich zainteresowaniach.
 • Poznaje upodobania innych osób.
 • Rozumie znaczenie poszczególnych zmysłów w poznawaniu otaczającej rzeczywistości.
 • Zna proste rymowanki, wiersze i piosenki z repertuaru dziecięcego, potrafi odtworzyć je z pamięci.
 • Jest skoncentrowane w toku zorganizowanych działań edukacyjnych.
 • Dokonuje analizy, syntezy, porównania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów.
 • Poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania, problemy.
 • Z łatwością rozwiązuje proste zagadki logiczne.
 • Dostrzega zależność między skutkiem a przyczyną.
 • Zna części ciała, poprawnie je nazywa.
 • Posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Rozumie podstawowe określenia czasu.
 • zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych
 • Prawidłowo posługuje się liczebnikami.
 • Wykorzystuje w zabawach figury geometryczne.
 • Dokonuje porównań miary i masy przedmiotów oraz objętości cieczy.
 • Dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie, słownie je określa.
 • Rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny.
 • Rozpoznaje zwierzęta niedostępne bezpośredniej obserwacji.
 • Nazywa podstawowe zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • Zna główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony.
 • Chętnie słucha muzyki, śpiewa znane mu piosenki.
 • Z radością uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.
 • Wyraża swoje potrzeby, emocje, uzdolnienia podczas śpiewu, tańca, gry na instrumentach.
 • Jest wrażliwe na piękno otaczającej je rzeczywistości.
 • Chętnie podejmuje działalność plastyczno-konstrukcyjną, w której przejawia swoje upodobania.
 • Podejmuje działania niestandardowe dla osiągnięcia zamierzonych celów w działalności plastyczno-konstrukcyjnej.
 • Rozumie znaczenie literatury w życiu człowieka.
 • Wyraża własne refleksje na temat obejrzanych przedstawień teatralnych i filmów.
 • Chętnie bierze udział w organizowaniu przedstawień teatralnych, podczas których wyraża siebie w roli aktora.
 • Przejawia zachowania niekonwencjonalne w czasie wykonywania zadań o charakterze otwartym, wymagających postawy twórczej.
 • Chętnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno-technicznych.
 • Zna podstawowe zasady korzystania z wybranych urządzeń technicznych.
 • Rozumie znaczenie techniki dla rozwoju człowieka.
 • Posługuje się podstawowymi terminami z dziedziny sztuki.
 • Wypowiada się na temat własnych upodobań artystycznych.
 • Dba o rozwój własnych zainteresowań z wybranej dziedziny sztuki.
 • Chętnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.
 • Wymienia różnice w wyglądzie człowieka, zmieniającym się pod wpływem wieku.
 • Rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
 • Jest sprawne ruchowo.
 • Przejawia twórczą inicjatywę w zabawach ruchowych.
 • Rozumie zasady sportowej rywalizacji.
 • Sygnalizuje potrzebę odpoczynku, kiedy jest zmęczone.
 • Zna zasady dbałości o zdrowie, przestrzega ich.
 • Zna zasady bezpieczeństwa, przestrzega ich.
 • Wie, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka.
 • Określa swoje samopoczucie.
 • Jest wrażliwe na problemy ludzi niepełnosprawnych fizycznie, chorych i cierpiących.
 • uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku obcym, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych
 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie
 • powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w języku obcym nowożytnym

Grupa 5 zdjęcie

GRUPA V „ANANASKI”

   

 

 

 

 

 

Wyprawka dla dziecka

1 września wszystkie dzieci przynoszą ze sobą:
– pantofelki
– zapasowe ubranko (majtusie, skarpetki, podkoszulek, spodenki)

Plan pracy gr 5

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ 2018

1.      Wesoła nowina! Przedszkole się zaczyna!

·         Zapoznanie dzieci z rozkładem pomieszczeń – salą zabaw, łazienką, szatnią – omówienie zasad poruszania się po nich
·         Wdrażanie  do samodzielnego, umiejętnego i kulturalnego spożywania posiłków
·         Wspólne tworzenie „Kodeksu Przedszkolaka” i wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad
·         Kształcenie poczucia przynależności do grupy
·         Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami-rówieśnikami      i pracownikami przedszkola

2.Moje wakacyjne wspomnienia

·         Umożliwienie dzieciom spontanicznej aktywności ruchowej i werbalnej w trakcie zorganizowanych zabaw i zajęć
·         Wyrażanie przeżyć wakacyjnych w zabawach plastycznych
3. Bawimy się wspólnie

·         Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie
·         Ustalenie zasad bezpiecznej, zgodnej zabawy, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
·         Umożliwienie zdobywania doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym
·         Aktywizowanie postaw twórczych poprzez zabawy ruchowe, wykonywanie prac plastycznych
·         Uwrażliwianie na potrzeby innych dzieci, kształcenie postaw prospołecznych
·         Zapoznanie z zasadami zgodnej i bezpiecznej zabawy, szanowanie zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce
4. Idzie sobie jesień wszystkim dary niesie

·         Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej jesieni
·         Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody
·         Rozpoznawanie wybranych warzyw, owoców za pomocą zmysłów smaku, wzroku, węchu
·         Rozwijanie umiejętności manualnych, prawidłowego posługiwania się kredką i pędzlem
JĘZYK ANGIELSKI

ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE :good morning, goodbye,  thank you, please, excuse me, sorry, how are you?

KOLORY:white, black, red, blue, green, yellow, orange, pink,

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:stand up, sit down, listen, stop talking, let’s make a circle

PIOSENKI: “Good morning”, “Goodbye-bye-bye”, “Let’s tidy up together”

About the author

Nauczyciel w grupie V