GRUPA 4

Wrzesień 5th, 2014 Brak komentarzy
KOMPETENCJE DZIECKAINFORMACJEZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE

Kompetencje dziecka w wieku 4 – 5 lat

Dziecko w wieku 4 i 5 lat:

 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Pomaga w porządkowaniu zabawek.
 • Rozumie potrzeby innych dzieci.
 • Uznaje prawa innych dzieci w zabawie i uprzejmie zachowuje się w stosunku do kolegów.
 • Rozumie znaczenie koleżeństwa, dobroci.
 • Jest opiekuńczy w stosunku do innych dzieci.
 • Rozpoznaje dobre uczynki.
 • Przestrzega umów panujących w grupie.
 • Rozpoznaje godło i barwy narodowe.
 • Wie, jak nazywa się nasze miasto.
 • Sygnalizuje swoje oddalenie od grupy.
 • Zna swoje imię i nazwisko.
 • Stosuje zasadę mówienia umiarkowanym głosem.
 • Rozumie konieczność dbania o swoje zdrowie.
 • Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
 • Dba o czystość osobistą.
 • Kulturalnie spożywa posiłki.
 • Prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Potrafi stać na jednej nodze.
 • Czworakuje w przód, w tył.
 • Rzuca do celu.
 • Przeskakuje przez narysowane linie, szarfy.
 • Rozpoznaje zwierzęta i ptaki.
 • Zna nazwy pór roku.
 • Zna nazwy kwiatów spotykanych w otoczeniu.
 • Określa zjawiska charakterystyczne dla pór roku.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta.
 • Nazywa drzewa w najbliższym otoczeniu.
 • Swobodnie porozumiewa się z dziećmi.
 • Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką.
 • Opowiada obrazek w sposób szczegółowy.
 • Słucha wypowiedzi kolegów, koleżanek.
 • Posiada bogaty słownik bierny i czynny.
 • Wypowiada się pełnymi zdaniami.
 • Kontroluje swoje wypowiedzi.
 • Prowadzi rozmowy z użyciem poprawnych form gramatycznych.
 • Dokonuje złożonych operacji myślowych: porównuje, wyodrębnia, klasyfikuje, dokonuje analizy i syntezy.
 • Dba o kulturę słowa.
 • Dokonuje autoprezentacji.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Składa obrazek złożony z części.
 • Rozpoznaje odgłosy: zwierząt, pojazdów, dochodzące z otoczenia.
 • Tworzy rymy.
 • Dobiera w pary słyszane wyrazy: półka – bułka, paczka – kaczka, teczka -beczka, rak – mak, pasek – piasek…
 • Sprawnie reaguje na mechaniczne sygnały dźwiękowe w zabawach ruchowych.
 • Z zainteresowanie słucha utworów literackich.
 • Dzieli wybrane wyrazy na sylaby.
 • Rysuje po śladzie.
 • Prawidłowo trzyma narzędzie piszące.
 • Posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni: przed siebie – za siebie… , daleko – blisko, wyżej – niżej…
 • Wyodrębnia w najbliższym otoczeniu figury geometryczne.
 • Określa wielkość, długość, szerokość przedmiotów.
 • Klasyfikuje przedmioty według: przeznaczenia, wielkości, koloru, długości, grubości, ciężaru.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi.
 • Ocenia pojemność naczyń.
 • Określa czas trwania czynności.
 • Zauważa zmiany o charakterze estetycznym w wyglądzie osób, w pomieszczeniach.
 • Zna tańce i piosenki ludowe i narodowe.
 • Zna zwyczaje i obrzędy świąteczne.
 • Swobodnie posługuje się narzędziem malarskim.
 • Samodzielnie wykonuje prace plastyczne.
 • Wyodrębnia różnice między dźwiękami: głośno – cicho, wysoko – nisko, smutno – radośnie.
 • Rozpoznaje piosenkę po nuconej melodii.
 • Rozpoznaje proste instrumenty muzyczne.
 • Śpiewa piosenki poznane w przedszkolu.
 • Tańczy prosty taniec poznany w przedszkolu.
 • Nazywa zawody ludzi z najbliższego otoczenia.
 • Podejmuje działania konstrukcyjne.
 • Zna podstawowe zasady poruszania się po drogach.
 • Rozumie znaczenie sygnalizatora świetlnego.
 • Rozpoznaje miejsca przeznaczone dla pieszych.

Grupa 4 zdjęcie

GRUPA IV „PODRÓŻNICY”

Wyprawka dla dziecka

1 września wszystkie dzieci przynoszą ze sobą:
– pantofelki
– zapasowe ubranko (majtusie, skarpetki, podkoszulek, spodenki)

Plan pracy gr 4

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA GRUDZIEŃ 2019

POMAGAMY SOBIE NAWZAJEM

 • Poznanie dzieci z historią św. Mikołaja, atrybutami niezbędnymi w jego pracy
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu, opowiadanie o swoich marzeniach i pragnieniach
 • Pobudzanie kreatywności dziecięcej w trakcie wykonywania prac plastycznych
 • Rozbudzenie zainteresowania innymi krajami i kulturami – zapoznanie z najważniejszymi informacjami na temat Włoch

Przygotowanie zwierząt do zimy

 • pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta i ptaki przygotowują się do nadchodzącej zimy (gromadzą zapasy, zasypiają);
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowywanie ich do określonej pory roku
 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne współdziałanie w zespole, uwzględnianie propozycji innych,
 • rozwijanie inwencji twórczej, głosu i poczucia rytmu,

IDĄ ŚWIĘTA!

 • zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • składanie formy przestrzennej według instrukcji,
 • zapoznanie z tradycjami świątecznymi,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom,
 • utrwalanie swojego adresu zamieszkania.

 

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE W RÓŻNYCH KRAJACH

 • Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie. Zwrócenie uwagi na występujące podobieństwa i różnice
 • Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek
 • Wdrażanie do skupienia uwagi w czasie słuchania opowiadań
 • Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych: miesiące, dni tygodnia
 • JĘZYK ANGIELSKI
  • Christmas Time: słownictwo: Christmas, christmas tree, star, Santa Claus, Marry Christmas
  • Piosenki: “Where is Santa?” “ Little Snowflakes”
  • Zabawa ruchowa do piosenki: “Little Snowflakes”
  • Numbers 1- 10 przy piosence „One potato, two potatoes”
  • Nauka inscenizacji piosenki “Angels”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD 2019

CO WIEMY O POLSCE?

 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej wprowadzenie nazw symboli narodowych
 • Wprowadzenie nazw symboli narodowych: godło, flaga
 • Zapoznanie z mapą Polski, odszukanie naszego miasta, stolicy Polski
 • Słuchanie hymnu polskiego i wspólne śpiewanie z nauczycielką
 • Poznanie legend dotyczących historii państwa Polskiego

DBAMY O CZYSTOŚĆ

 • rozwijanie wiedzy na temat wagi przestrzegania zasad higieny osobistej, wdrażanie do dbania o swój wygląd, rozumienie konieczności używania swoich przyborów takich jak: grzebień, ręcznik, szczoteczka;
 • wdrażanie do dbałości o czystość rąk, wykorzystanie zdobytych wiadomości w praktycznym działaniu – etapy mycia rąk, wycieranie rąk we własny ręcznik, oszczędne korzystanie z wody;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i rozumienia treści przekazywanych niewerbalnie;
 • wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa;
 • kształtowanie nawyku porozumiewania się umiarkowanym głosem.

JESIENNA POGODA

 • Określanie zmian zachodzących jesienią: ochłodzenie, częste opady, silny wiatr, krótkie dni, brak liści na drzewach
 • Rozumienie przemijającego czasu dzień i noc; utrwalenie nazw dni tygodnia
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg dwóch cech: przeliczania oraz porządkowania zbiorów
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • Kształcenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi

ZAWSZE SŁUŻĘ POMOCĄ

 • utrwalenie zasad zgodnego współżycia w grupie przedszkolnej
  •    kształtowanie umiejętności otaczania opieką, służenia pomocą koleżankom i kolegom w grupie
  •    budowanie dłuższych zdań na podany temat
  •    posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni w sytuacjach zadaniowych
  •    rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych,
  •    biorą aktywny udział w zabawach ruchowych i tanecznych

JĘZYK ANGIELSKI

 • poznanie słownictwa związanego z jesienią (autumn, tree, leaves, chestnut, acorn)
 • zabawa do piosenki o jesieni : Autumn Leaves are Falling Down
 • Teddy Bear Day’s – slownictwo I zabawy związane z Dniem Pluszowego Misia (słownictwo: Teddy Bear, small, big. Piosenka: My Teddy Bear | Super Simple Songs
 • Dzień Dyni (poznanie zwyczaju halloween, słownictwo: pumpkin, ghost, black cat, witch, ballerina, pirate, sweets, knock, trick, treat). Zabawy przy piosence  „Knock, knock trick or treat”
 • Weather – poznanie słownictwa związanego z pogodą (It’s sunny, windy, rain, hot, cold, snow. Piosenka „How’s the weather?”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ 2019

 1. Oto ja!
 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • rozwijanie mowy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
 • dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • poznawanie narządów zmysłów,
 • utrwalanie nazw części ciała,
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych.
 1. WSPOMNIENIA Z WAKACJI
 • Umożliwienie dzieciom spontanicznej aktywności ruchowej i werbalnej w trakcie zabaw dydaktyczno-wychowawczych
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat
 • Zachęcanie do dzielenia się wakacyjnymi wspomnieniami
 • Zapoznanie z wybranymi regionami Polski
 • Wyrażenie przeżyć wakacyjnych w zabawach plastycznych
 • Gromadzenie pamiątek z wakacji – utworzenie kącika wakacyjnego
 1. Moja droga do przedszkola
 • poznawanie i utrwalanie zasad ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi,
 1. PRZYSZŁA DO NAS PANI JESIEŃ
 • Pogłębienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią
 • Wdrażanie do poszanowania przyrody i wrażliwości na jej piękno
 • Zapoznanie z gatunkami drzew rosnących w Polsce i ich owocami
 • Poznanie darów jesieni
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie możliwości dzieci
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania wg jednej cechy
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • Hello – nauka sposobów witania sie w języku angielskim good morning, good bye, hello). Nauka zwrotu: „I’m…. I have … years old”
 • Zabawa do piosenki „Hello – how are you?”
 • Colours – utrwalenie nazw kilku kolorów w języku angielskim (blue, yellow, pink, red, grey, purple, etc)
 • Zabawa do piosenki „One Little finger”, „Baby Shark” oraz „Make a circle”

About the author

Nauczyciel w grupie V