GRUPA 3

Wrzesień 5th, 2014 Brak komentarzy
KOMPETENCJE DZIECKAINFORMACJEZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE

Kompetencje dziecka w wieku 4 – 5 lat

Dziecko w wieku 4 i 5 lat:

 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Pomaga w porządkowaniu zabawek.
 • Rozumie potrzeby innych dzieci.
 • Uznaje prawa innych dzieci w zabawie i uprzejmie zachowuje się w stosunku do kolegów.
 • Rozumie znaczenie koleżeństwa, dobroci.
 • Jest opiekuńczy w stosunku do innych dzieci.
 • Rozpoznaje dobre uczynki.
 • Przestrzega umów panujących w grupie.
 • Rozpoznaje godło i barwy narodowe.
 • Wie, jak nazywa się nasze miasto.
 • Sygnalizuje swoje oddalenie od grupy.
 • Zna swoje imię i nazwisko.
 • Stosuje zasadę mówienia umiarkowanym głosem.
 • Rozumie konieczność dbania o swoje zdrowie.
 • Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
 • Dba o czystość osobistą.
 • Kulturalnie spożywa posiłki.
 • Prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Potrafi stać na jednej nodze.
 • Czworakuje w przód, w tył.
 • Rzuca do celu.
 • Przeskakuje przez narysowane linie, szarfy.
 • Rozpoznaje zwierzęta i ptaki.
 • Zna nazwy pór roku.
 • Zna nazwy kwiatów spotykanych w otoczeniu.
 • Określa zjawiska charakterystyczne dla pór roku.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta.
 • Nazywa drzewa w najbliższym otoczeniu.
 • Swobodnie porozumiewa się z dziećmi.
 • Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką.
 • Opowiada obrazek w sposób szczegółowy.
 • Słucha wypowiedzi kolegów, koleżanek.
 • Posiada bogaty słownik bierny i czynny.
 • Wypowiada się pełnymi zdaniami.
 • Kontroluje swoje wypowiedzi.
 • Prowadzi rozmowy z użyciem poprawnych form gramatycznych.
 • Dokonuje złożonych operacji myślowych: porównuje, wyodrębnia, klasyfikuje, dokonuje analizy i syntezy.
 • Dba o kulturę słowa.
 • Dokonuje autoprezentacji.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Składa obrazek złożony z części.
 • Rozpoznaje odgłosy: zwierząt, pojazdów, dochodzące z otoczenia.
 • Tworzy rymy.
 • Dobiera w pary słyszane wyrazy: półka – bułka, paczka – kaczka, teczka -beczka, rak – mak, pasek – piasek…
 • Sprawnie reaguje na mechaniczne sygnały dźwiękowe w zabawach ruchowych.
 • Z zainteresowanie słucha utworów literackich.
 • Dzieli wybrane wyrazy na sylaby.
 • Rysuje po śladzie.
 • Prawidłowo trzyma narzędzie piszące.
 • Posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni: przed siebie – za siebie… , daleko – blisko, wyżej – niżej…
 • Wyodrębnia w najbliższym otoczeniu figury geometryczne.
 • Określa wielkość, długość, szerokość przedmiotów.
 • Klasyfikuje przedmioty według: przeznaczenia, wielkości, koloru, długości, grubości, ciężaru.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi.
 • Ocenia pojemność naczyń.
 • Określa czas trwania czynności.
 • Zauważa zmiany o charakterze estetycznym w wyglądzie osób, w pomieszczeniach.
 • Zna tańce i piosenki ludowe i narodowe.
 • Zna zwyczaje i obrzędy świąteczne.
 • Swobodnie posługuje się narzędziem malarskim.
 • Samodzielnie wykonuje prace plastyczne.
 • Wyodrębnia różnice między dźwiękami: głośno – cicho, wysoko – nisko, smutno – radośnie.
 • Rozpoznaje piosenkę po nuconej melodii.
 • Rozpoznaje proste instrumenty muzyczne.
 • Śpiewa piosenki poznane w przedszkolu.
 • Tańczy prosty taniec poznany w przedszkolu.
 • Nazywa zawody ludzi z najbliższego otoczenia.
 • Podejmuje działania konstrukcyjne.
 • Zna podstawowe zasady poruszania się po drogach.
 • Rozumie znaczenie sygnalizatora świetlnego.
 • Rozpoznaje miejsca przeznaczone dla pieszych.

Grupa 3 zdjęcie

Wyprawka dla dziecka

1 września wszystkie dzieci przynoszą ze sobą:
– pantofelki
– zapasowe ubranko (majtusie, skarpetki, podkoszulek, spodenki)

Plan pracy gr 3

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD 2019

POLSKA MOJA OJCZYZNA

Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych.
Rozbudzanie zainteresowania historią i tradycjami swojego miasta i kraju.
Poznawanie symboli narodowych:godła,flagi i rozwijanie szacunku dla nich.
Zapoznajemy się z mapą Polski i odszukujemy,gdzie leży nasze miasto Kraków?
Poznajemy legendy mówiące o naszej historii państwa.
Słuchanie hymnu polskiego Mazurka Dąbrowskiego i wspolne śpiewanie hymnu.
Doskonalenie umiejętności manualnych w zabawach plastyczno – przestrzennych.

POZNAJEMY ZWYCZAJE ZWIERZĄT JESIENIĄ

Poznajemy zwierzęta;wygląd,sposób poruszania i odżywiania,zachowania.
Tropiciele rozpoznają ślady,jakie pozostawiają różnorodne zwierzęta.
Bawimy się tworzywem przyrodniczym,łączymy różnorodne materiały z plasteliną komponując jedną całość.

CO ZWIERZĘTA ROBIĄ JESIENIĄ?

Zapoznajemy się z niektórymi zwierzętami zasypiającymi i aktywnie żyjącymi w
okresie jesienno – zimowym w lesie.
Rozpoznajemy i nazywamy zwierzęta leśne,określamy barwę sierści oraz sposób poruszania i odżywiania.
Doskonalimy umiejętność liczenia i porównywania zbiorów.
Słuchamy nowinek przyrodniczych o zwierzętach z czasopism i książek dla dzieci.
Zagospodarowujemy Kącik Przyrody o jesienne eksponaty:kolorowe liście,żołędzie,szyszki itp.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ 2019

WITAJ PRZEDSZKOLE!
 wdrażanie dzieci do przestrzegania norm i zasad współżycia
w grupie przedszkolnej: przedszkolny savoir -vivre
 kształtowanie zwyczaju zgodnego współdziałania w grupie, budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych, układanie kontraktu grupowego

‚KODEKSU PRZEDSZKOLAKA”
 przestrzeganie bezpiecznego zachowania się podczas zabaw w sali przedszkolnej i w ogrodzie, podczas pobytu w szatni i w łazience oraz w trakcie spożywania posiłków

OTO CAŁY JA!
 Stwarzanie warunków do wspólnej zabawy i integracji grupy
 Rozwijanie orientacji w schemacie ciała
 Stwarzanie okazji do zabaw rozwijających motorykę dużą
 Wdrażanie do utrzymywania porządku po skończonej zabawie

MOJE WAKACYJNE WSPOMNIENIA
 umożliwienie dzieciom spontanicznej aktywności ruchowej
i werbalnej
 wyrażanie przeżyć wakacyjnych w trakcie zabaw plastycznych
 doskonalenie mowy komunikatywnej pod względem artykulacyjnym i
gramatycznym w trakcie zabaw wychowawczo – dydaktycznych

ULICZNE SYGNAŁY
 Poznawanie i utrwalanie znaczenia sygnalizacji świetlnej
 Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się poza domem/przedszkolem
 Rozwijanie kompetencji muzycznych
 Ćwiczenia w przeliczaniu, klasyfikowaniu, segregowaniu

About the author

Nauczyciel w grupie V