GRUPA 2

Wrzesień 5th, 2014 Brak komentarzy
KOMPETENCJE DZIECKAINFORMACJEZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE

Kompetencje dziecka w wieku 3 i 4 lat

Dziecko w wieku 3 lat, rozpoczynające uczęszczanie do przedszkola: (ogólne zasady, którym odpowiada przeciętny 3-latek)

 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Pomaga w porządkowaniu zabawek.
 • Określa jednoznaczne postawy: dobry, zły.
 • Posługuje się umiarkowanym głosem.
 • Samodzielnie korzysta z toalety.
 • Kulturalnie spożywa posiłki.
 • Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
 • Odpowiednio reaguje na sygnały.
 • Naśladuje chód zwierząt.
 • Swobodnie biega w grupie.
 • Wchodzi po schodach.
 • Nazywa dary różnych pór roku.
 • Określa zjawiska charakterystyczne pór roku.
 • Rozpoznaje wybrane zwierzęta.
 • Nazywa wybrane rośliny.
 • Nazywa części ciała.
 • Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką.
 • Wypowiada się na temat obrazka.
 • Znajduje na ilustracjach określone przedmioty.
 • Recytuje poznany wierszyk.
 • Porównuje dwie takie same zabawki.
 • Dobiera obrazki w pary.
 • Składa obrazek pocięty na trzy elementy.
 • Poprawnie trzyma pędzel i kredkę.
 • Używa określeń: przód – tył, góra – dół, bok.
 • Rozumie określenia: na – pod, wysoko – nisko, za, obok.
 • Stosuje określenia: duży, mały, gruby, cienki, krótki, długi.
 • Klasyfikuje zabawki ze względu na kolor i wielkość.
 • Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo.
 • Posługuje się liczebnikami: jeden, dwa.
 • Ocenia pojemność: mało, dużo.
 • Określa czas: długo, krótko.
 • Dostrzega różnice między zabawkami.
 • Określa dźwięk: cicho – głośno.
 • Różnicuje wrażenia dotykowe: ciepły – zimny.
 • Stosuje określenia: porządek, bałagan.
 • Odróżnia głosy: męski, żeński.
 • Rozróżnia dźwięki pojazdów.
 • Rozróżnia dźwięki instrumentów muzycznych: pianino, bębenek.
 • Śpiewa prostą piosenkę.
 • Nazywa urządzenia elektryczne: odkurzacz, robot kuchenny, pralka, żelazko.
 • Wznosi proste budowle z klocków.
 • Wie, gdzie dzieci mogą się bawić, a gdzie nie.
 • Przestrzega zasady obowiązujące w przedszkolu.

Jednym z elementów wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest ocena jego gotowości szkolnej. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji obniżenia wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej. Dziecko 4 letnie:

 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Pomaga w porządkowaniu zabawek.
 • Rozumie potrzeby innych dzieci.
 • Uznaje prawa innych dzieci w zabawie i uprzejmie zachowuje się w stosunku do kolegów.
 • Rozumie znaczenie koleżeństwa, dobroci.
 • Jest opiekuńczy w stosunku do innych dzieci.
 • Rozpoznaje dobre uczynki.
 • Przestrzega umów panujących w grupie.
 • Rozpoznaje godło i barwy narodowe.
 • Wie, jak nazywa się nasze miasto.
 • Sygnalizuje swoje oddalenie od grupy.
 • Zna swoje imię i nazwisko.
 • Stosuje zasadę mówienia umiarkowanym głosem.
 • Rozumie konieczność dbania o swoje zdrowie.
 • Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
 • Dba o czystość osobistą.
 • Kulturalnie spożywa posiłki.
 • Prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Potrafi stać na jednej nodze.
 • Czworakuje w przód, w tył.
 • Rzuca do celu.
 • Przeskakuje przez narysowane linie, szarfy.
 • Rozpoznaje zwierzęta i ptaki.
 • Zna nazwy pór roku.
 • Zna nazwy kwiatów spotykanych w otoczeniu.
 • Określa zjawiska charakterystyczne dla pór roku.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta.
 • Nazywa drzewa w najbliższym otoczeniu.
 • Swobodnie porozumiewa się z dziećmi.
 • Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką.
 • Opowiada obrazek w sposób szczegółowy.
 • Słucha wypowiedzi kolegów, koleżanek.
 • Posiada bogaty słownik bierny i czynny.
 • Wypowiada się pełnymi zdaniami.
 • Kontroluje swoje wypowiedzi.
 • Prowadzi rozmowy z użyciem poprawnych form gramatycznych.
 • Dokonuje złożonych operacji myślowych: porównuje, wyodrębnia, klasyfikuje, dokonuje analizy i syntezy.
 • Dba o kulturę słowa.
 • Dokonuje autoprezentacji.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Składa obrazek złożony z części.
 • Rozpoznaje odgłosy: zwierząt, pojazdów, dochodzące z otoczenia.
 • Tworzy rymy.
 • Dobiera w pary słyszane wyrazy: półka – bułka, paczka – kaczka, teczka -beczka, rak – mak, pasek – piasek…
 • Sprawnie reaguje na mechaniczne sygnały dźwiękowe w zabawach ruchowych.
 • Z zainteresowanie słucha utworów literackich.
 • Dzieli wybrane wyrazy na sylaby.
 • Rysuje po śladzie.
 • Prawidłowo trzyma narzędzie piszące.
 • Posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni: przed siebie – za siebie… , daleko – blisko, wyżej – niżej…
 • Wyodrębnia w najbliższym otoczeniu figury geometryczne.
 • Określa wielkość, długość, szerokość przedmiotów.
 • Klasyfikuje przedmioty według: przeznaczenia, wielkości, koloru, długości, grubości, ciężaru.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi.
 • Ocenia pojemność naczyń.
 • Określa czas trwania czynności.
 • Zauważa zmiany o charakterze estetycznym w wyglądzie osób, w pomieszczeniach.
 • Zna tańce i piosenki ludowe i narodowe.
 • Zna zwyczaje i obrzędy świąteczne.
 • Swobodnie posługuje się narzędziem malarskim.
 • Samodzielnie wykonuje prace plastyczne.
 • Wyodrębnia różnice między dźwiękami: głośno – cicho, wysoko – nisko, smutno – radośnie.
 • Rozpoznaje piosenkę po nuconej melodii.
 • Rozpoznaje proste instrumenty muzyczne.
 • Śpiewa piosenki poznane w przedszkolu.
 • Tańczy prosty taniec poznany w przedszkolu.
 • Nazywa zawody ludzi z najbliższego otoczenia.
 • Podejmuje działania konstrukcyjne.
 • Zna podstawowe zasady poruszania się po drogach.
 • Rozumie znaczenie sygnalizatora świetlnego.
 • Rozpoznaje miejsca przeznaczone dla pieszych.

Wyprawka dla Malucha

Na pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu prosimy o przyniesienie:

– pantofli (podpisane)crayons-623067_640

– zapasowe ubranka (majtki, skarpetki, koszulki, spodenki)

– duża poszwa z kocem – 140 x 200 (podpisane)

– cienka piżamka

Pozostałe rzeczy zostaną ustalone na zebraniu organizacyjnym.

Grupa 2 zdjęcie

GRUPA II „CZARODZIEJE”

Plan pracy gr 2

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE MAJ 2019

 1. Jestem małym Patriotą!
 • poznanie swojej miejscowości, ważniejszych zabytków i miejsc Krakowa
 • poznanie legend i opowieści związanych z Krakowem,
 • zapoznanie z herbem Krakowa i godłem Polski
 • zapoznanie z symbolami narodowymi Polski (flaga, godło, hymn)
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu
 • rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności
 • rozwijanie mowy w swobodnej wypowiedzi
 • doskonalenie motoryki małej
 1. Z wizytą na wsi
 • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej – poszerzenie wiedzy na temat życia na wsi
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci
 • Rozwijanie koncentracji i uwagi
 • Stymulowanie aparatu mowy
 1. Praca naszych rodziców
 • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.
 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.
 • Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.
 • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
 • Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.
 1. W kosmosie
 • Rozwijanie mowy i słownictwa u dzieci
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • JĘZYK ANGIELSKI

 

Members of family (mother, father, sister, brother, parents, grandparents, grandma, grandpa) piosenka “Five little fingers” “Family members”

Fruits (apple, banana, kiwi, orange, grapes, plumb, strawberry, raspberry, pear). Piosenka “Are you hungry?”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE MARZEC 2019

 1. Poznajemy rośliny – METODA PROJEKTU Cd
 • stwarzanie maluchom okazji do obserwowania przyrody w ogrodzie przedszkolnym i w najbliższym otoczeniu;
 • rozwijanie zasobu słownictwa – zapoznanie z wyglądem i nazwami przyrządów ogrodowych oraz z czynnościami wykonywanymi podczas prac w ogrodzie;
 • zapoznanie przedszkolaków z wyglądem i nazwami wybranych kwiatów;
 • stworzenie maluchom okazji do udziału w zabawach interpretacyjnych i ruchowo-naśladowczych na podstawie wierszy i piosenek.

 

 1. Żyły dawno temu, lecz wymarły… dinozaury
 • rozwijanie zainteresowania światem przyrody
 • stymulowanie rozwoju mowy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie kompetencji matematycznych

 

 1. Zdrowie na wiosnę
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych,
 • Kształtowanie umiejętności społecznych – współdziałanie w zabawach i sytuacjach zadaniowych,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci – uczestniczenie w zajęciach ruchowych.
 • Podkreślenie roli ruchu na powietrzu jako stymulatora prawidłowego rozwoju.
 • Zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór ubrania do pogody i aktualnej pory roku.
 • Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się przez prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie.
 • podkreślanie roli właściwego odżywiania się
 • rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich; uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby; podkreślenie znaczenia zawodu lekarza i pielęgniarki dla zdrowia ludzi.
 1. W wiosennych kolorach

 

 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji artystycznej
 • kształtowanie umiejętności muzycznych
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania zależności przyczynowo- skutkowej
 • rozwijanie sprawności manualnych

 

JĘZYK ANGIELSKI:

 • spring – wiosna; a flower – kwiatek; to grow – rosnąć; water – woda; sun – słońce; to plant – sadzić; soil – ziemia; a flower bulb – cebulka; a pot – doniczka
 • Flowers are growing – zabawa ruchowo-naśladowcza.
 • ”What Do Flowers Need?” – ilustrowanie wiersza gestem

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE STYCZEŃ 2019

W krainie baśni

 • Wzbudzanie zainteresowań literaturą
 • Oglądanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na ilustracje, obrazki
 • Kształtowanie uważnego słuchania czytanych przez nauczyciela baśni, bajek i opowiadań
 • Rozwijanie mowy i wzbogacenie słownictwa u dzieci
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych

Święto Babci i Dziadka!

 • Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.
 • Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.
 • Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

W krainie lodu

 • Kształtowanie postaw prospołecznych
 • Stymulowanie rozwoju mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczości artystycznej

Ferie to jest super sprawa!

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych i zabawach na śniegu.

Wszyscy mamy domy

 • Rozwijanie umiejętności muzycznych
 • Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego
 • Doskonalenie umiejętności manualnych i matematycznych
 • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej

JĘZYK ANGIELSKI:

 1. Emotions
  • Vocabulary: happy, sad, angry, scared, bored, sleepy
  • Song: “If you happy”
 1. Family members:
 • Vocabulary: mother, father, grandparents, grandma, grandpa, brother, sister, baby
 • Song: “Finger Family”
 1. Opposite:
 • Vocabulary: open-shut; big – small; loud – quite; fast-slow; walk – run; black-white
 • Song: “Open shut them”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUDZIEŃ 2018

– zapoznanie się z pracą górnika

– rozwijanie swobodnej ekspresji słowno-ruchowej

– kształtowanie kompetencji językowych (rozwijanie słownictwa u dzieci, budowania dłuższych wypowiedzi na konkretny temat)

– rozwijanie kompetencji społecznych ( rozwijanie wrażliwości dziecka na potrzeby innych)

– doskonalenie umiejętności muzycznych

„Święta tuż tuż”

– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

– wzajemne okazywanie sobie uczuć i życzliwości

-zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej

–  wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt

– kształtowanie umiejętności manualnych

– kształtowanie umiejętności matematycznych (rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikacji ze względu na jedną cechę)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE LISTOPAD 2018

Mój kraj to Polska

 • Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych
 • Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju
 • Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych
 • Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką
 • Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju

Od ziarenka do bochenka

 • zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba
 • rozwijanie sprawności rąk (małej motoryki)
 • rozpoznaje i nazywa produkty, które są uzyskiwane dzięki pracy rolnika
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych,
 • rozwijanie umiejętności oceniania walorów smakowych
 • poznawanie etapów powstawania chleba, promowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia wypowiedzi wielozdaniowych.

Zawsze służę pomocą!

 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;
 • Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
 • Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

 

Język angielski:

 • poznanie słownictwa związanego z jesienią (autumn, tree, leaves, chestnut, acorn)
 • zabawa do piosenki o jesieni : Autumn Leaves are Falling Down
 • Teddy Bear Day’s – slownictwo I zabawy związane z Dniem Pluszowego Misia (słownictwo: Teddy Bear, small, big. Piosenka: My Teddy Bear | Super Simple Songs
 • Dzień Dyni (poznanie zwyczaju halloween, słownictwo: pumpkin, ghost, black cat, witch, ballerina, pirate, sweets, knock, trick, treat). Zabawy przy piosence  „Knock, knock trick or treat”
 • Weather – poznanie słownictwa związanego z pogodą (It’s sunny, windy, rain, hot, cold, snow. Piosenka „How’s the weather?”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE PAŹDZIERNIK 2018

 1. LIŚCIE MALOWANE POD DRZEWAMI ROZSYPANE
 • Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;
 • Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.
 1. JESIENNI PRZYJACIELE
 • bliższe poznanie wybranych zwierząt żyjących w lesie i ich jesiennych zwyczajów;
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych;
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej
 • składanie obrazków z części – trening analizy i syntezy wzrokowej;
 • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki) jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy ( gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra.
 1. WITAMINY HOP DO BRZUSZKA!
 • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;
 • Kształtowanie intuicji matematycznej;
 • Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.
 1. DARY JESIENI
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw; rozpoznawanie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 • zapoznanie z różnymi cechami owoców i warzyw oraz z miejscem ich pochodzenia;
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty)
 • kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i trujących
 • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób

JĘZYK ANGIELSKI:

 • Nauka poleceń w języku angielskim: stand up, sit down, clap your hands, stamp your feet
 • Colours – nauka nazw kilku kolorów w języku angielskim (blue, yellow, pink, red)
 • Nauka nazw części ciała (arm, leg, head, foot, finger)
 • Zabawa do piosenki „One Little finger” oraz „Make a circle”
 • Zabawy ruchowe do piosenek „Walking walking” oraz „Pinochio”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE WRZESIEŃ 2018

 1. WITAMY W PRZEDSZKOLU!
 • Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą,
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;
 • Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji;
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia;
 • Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;
 • Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.
 1. BEZPIECZNE ZABAWY W DOMU I PRZEDSZKOLU!
 • Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;
 • Nauka wymiany jeden do jednego;
 • Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;
 • Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.
 1. TRUDNA PRACA POLICJANTA
 • rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie;
 • poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię;
 • poznanie pracy policjanta – wygląd munduru, narzędzia pracy.
 1. ZDROWIE TO PODSTAWA!
 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;
 • Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;
 • Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.

JĘZYK ANGIELSKI:

 • Hello – nauka sposobów witania sie w języku angielskim good morning, good bye, hello)
 • Zabawa do piosenki „Hello – how are you?”
 • Colours – nauka nazw kilku kolorów w języku angielskim (blue, yellow, pink, red)
 • Zabawa do piosenki „One Little finger” oraz „Make a circle”

About the author

Nauczyciel w grupie V