GRUPA 2

Wrzesień 5th, 2014 Brak komentarzy
KOMPETENCJE DZIECKAINFORMACJEZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE

Kompetencje dziecka w wieku 3 i 4 lat

Dziecko w wieku 3 lat, rozpoczynające uczęszczanie do przedszkola: (ogólne zasady, którym odpowiada przeciętny 3-latek)

 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Pomaga w porządkowaniu zabawek.
 • Określa jednoznaczne postawy: dobry, zły.
 • Posługuje się umiarkowanym głosem.
 • Samodzielnie korzysta z toalety.
 • Kulturalnie spożywa posiłki.
 • Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
 • Odpowiednio reaguje na sygnały.
 • Naśladuje chód zwierząt.
 • Swobodnie biega w grupie.
 • Wchodzi po schodach.
 • Nazywa dary różnych pór roku.
 • Określa zjawiska charakterystyczne pór roku.
 • Rozpoznaje wybrane zwierzęta.
 • Nazywa wybrane rośliny.
 • Nazywa części ciała.
 • Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką.
 • Wypowiada się na temat obrazka.
 • Znajduje na ilustracjach określone przedmioty.
 • Recytuje poznany wierszyk.
 • Porównuje dwie takie same zabawki.
 • Dobiera obrazki w pary.
 • Składa obrazek pocięty na trzy elementy.
 • Poprawnie trzyma pędzel i kredkę.
 • Używa określeń: przód – tył, góra – dół, bok.
 • Rozumie określenia: na – pod, wysoko – nisko, za, obok.
 • Stosuje określenia: duży, mały, gruby, cienki, krótki, długi.
 • Klasyfikuje zabawki ze względu na kolor i wielkość.
 • Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo.
 • Posługuje się liczebnikami: jeden, dwa.
 • Ocenia pojemność: mało, dużo.
 • Określa czas: długo, krótko.
 • Dostrzega różnice między zabawkami.
 • Określa dźwięk: cicho – głośno.
 • Różnicuje wrażenia dotykowe: ciepły – zimny.
 • Stosuje określenia: porządek, bałagan.
 • Odróżnia głosy: męski, żeński.
 • Rozróżnia dźwięki pojazdów.
 • Rozróżnia dźwięki instrumentów muzycznych: pianino, bębenek.
 • Śpiewa prostą piosenkę.
 • Nazywa urządzenia elektryczne: odkurzacz, robot kuchenny, pralka, żelazko.
 • Wznosi proste budowle z klocków.
 • Wie, gdzie dzieci mogą się bawić, a gdzie nie.
 • Przestrzega zasady obowiązujące w przedszkolu.

Jednym z elementów wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest ocena jego gotowości szkolnej. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji obniżenia wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej. Dziecko 4 letnie:

 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Pomaga w porządkowaniu zabawek.
 • Rozumie potrzeby innych dzieci.
 • Uznaje prawa innych dzieci w zabawie i uprzejmie zachowuje się w stosunku do kolegów.
 • Rozumie znaczenie koleżeństwa, dobroci.
 • Jest opiekuńczy w stosunku do innych dzieci.
 • Rozpoznaje dobre uczynki.
 • Przestrzega umów panujących w grupie.
 • Rozpoznaje godło i barwy narodowe.
 • Wie, jak nazywa się nasze miasto.
 • Sygnalizuje swoje oddalenie od grupy.
 • Zna swoje imię i nazwisko.
 • Stosuje zasadę mówienia umiarkowanym głosem.
 • Rozumie konieczność dbania o swoje zdrowie.
 • Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
 • Dba o czystość osobistą.
 • Kulturalnie spożywa posiłki.
 • Prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Potrafi stać na jednej nodze.
 • Czworakuje w przód, w tył.
 • Rzuca do celu.
 • Przeskakuje przez narysowane linie, szarfy.
 • Rozpoznaje zwierzęta i ptaki.
 • Zna nazwy pór roku.
 • Zna nazwy kwiatów spotykanych w otoczeniu.
 • Określa zjawiska charakterystyczne dla pór roku.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta.
 • Nazywa drzewa w najbliższym otoczeniu.
 • Swobodnie porozumiewa się z dziećmi.
 • Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką.
 • Opowiada obrazek w sposób szczegółowy.
 • Słucha wypowiedzi kolegów, koleżanek.
 • Posiada bogaty słownik bierny i czynny.
 • Wypowiada się pełnymi zdaniami.
 • Kontroluje swoje wypowiedzi.
 • Prowadzi rozmowy z użyciem poprawnych form gramatycznych.
 • Dokonuje złożonych operacji myślowych: porównuje, wyodrębnia, klasyfikuje, dokonuje analizy i syntezy.
 • Dba o kulturę słowa.
 • Dokonuje autoprezentacji.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Składa obrazek złożony z części.
 • Rozpoznaje odgłosy: zwierząt, pojazdów, dochodzące z otoczenia.
 • Tworzy rymy.
 • Dobiera w pary słyszane wyrazy: półka – bułka, paczka – kaczka, teczka -beczka, rak – mak, pasek – piasek…
 • Sprawnie reaguje na mechaniczne sygnały dźwiękowe w zabawach ruchowych.
 • Z zainteresowanie słucha utworów literackich.
 • Dzieli wybrane wyrazy na sylaby.
 • Rysuje po śladzie.
 • Prawidłowo trzyma narzędzie piszące.
 • Posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni: przed siebie – za siebie… , daleko – blisko, wyżej – niżej…
 • Wyodrębnia w najbliższym otoczeniu figury geometryczne.
 • Określa wielkość, długość, szerokość przedmiotów.
 • Klasyfikuje przedmioty według: przeznaczenia, wielkości, koloru, długości, grubości, ciężaru.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi.
 • Ocenia pojemność naczyń.
 • Określa czas trwania czynności.
 • Zauważa zmiany o charakterze estetycznym w wyglądzie osób, w pomieszczeniach.
 • Zna tańce i piosenki ludowe i narodowe.
 • Zna zwyczaje i obrzędy świąteczne.
 • Swobodnie posługuje się narzędziem malarskim.
 • Samodzielnie wykonuje prace plastyczne.
 • Wyodrębnia różnice między dźwiękami: głośno – cicho, wysoko – nisko, smutno – radośnie.
 • Rozpoznaje piosenkę po nuconej melodii.
 • Rozpoznaje proste instrumenty muzyczne.
 • Śpiewa piosenki poznane w przedszkolu.
 • Tańczy prosty taniec poznany w przedszkolu.
 • Nazywa zawody ludzi z najbliższego otoczenia.
 • Podejmuje działania konstrukcyjne.
 • Zna podstawowe zasady poruszania się po drogach.
 • Rozumie znaczenie sygnalizatora świetlnego.
 • Rozpoznaje miejsca przeznaczone dla pieszych.

Wyprawka dla Malucha

Na pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu prosimy o przyniesienie:

– pantofli (podpisane)crayons-623067_640

– zapasowe ubranka (majtki, skarpetki, koszulki, spodenki)

– duża poszwa z kocem – 140 x 200 (podpisane)

– cienka piżamka

Pozostałe rzeczy zostaną ustalone na zebraniu organizacyjnym.

Grupa 2 zdjęcie

GRUPA II „CZARODZIEJE”

Plan pracy gr 2

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE MARZEC 2019

 1. Poznajemy rośliny – METODA PROJEKTU Cd
 • stwarzanie maluchom okazji do obserwowania przyrody w ogrodzie przedszkolnym i w najbliższym otoczeniu;
 • rozwijanie zasobu słownictwa – zapoznanie z wyglądem i nazwami przyrządów ogrodowych oraz z czynnościami wykonywanymi podczas prac w ogrodzie;
 • zapoznanie przedszkolaków z wyglądem i nazwami wybranych kwiatów;
 • stworzenie maluchom okazji do udziału w zabawach interpretacyjnych i ruchowo-naśladowczych na podstawie wierszy i piosenek.

 

 1. Żyły dawno temu, lecz wymarły… dinozaury
 • rozwijanie zainteresowania światem przyrody
 • stymulowanie rozwoju mowy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie kompetencji matematycznych

 

 1. Zdrowie na wiosnę
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych,
 • Kształtowanie umiejętności społecznych – współdziałanie w zabawach i sytuacjach zadaniowych,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci – uczestniczenie w zajęciach ruchowych.
 • Podkreślenie roli ruchu na powietrzu jako stymulatora prawidłowego rozwoju.
 • Zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór ubrania do pogody i aktualnej pory roku.
 • Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się przez prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie.
 • podkreślanie roli właściwego odżywiania się
 • rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich; uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby; podkreślenie znaczenia zawodu lekarza i pielęgniarki dla zdrowia ludzi.
 1. W wiosennych kolorach

 

 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji artystycznej
 • kształtowanie umiejętności muzycznych
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania zależności przyczynowo- skutkowej
 • rozwijanie sprawności manualnych

 

JĘZYK ANGIELSKI:

 • spring – wiosna; a flower – kwiatek; to grow – rosnąć; water – woda; sun – słońce; to plant – sadzić; soil – ziemia; a flower bulb – cebulka; a pot – doniczka
 • Flowers are growing – zabawa ruchowo-naśladowcza.
 • ”What Do Flowers Need?” – ilustrowanie wiersza gestem

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE STYCZEŃ 2019

W krainie baśni

 • Wzbudzanie zainteresowań literaturą
 • Oglądanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na ilustracje, obrazki
 • Kształtowanie uważnego słuchania czytanych przez nauczyciela baśni, bajek i opowiadań
 • Rozwijanie mowy i wzbogacenie słownictwa u dzieci
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych

Święto Babci i Dziadka!

 • Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.
 • Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.
 • Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

W krainie lodu

 • Kształtowanie postaw prospołecznych
 • Stymulowanie rozwoju mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczości artystycznej

Ferie to jest super sprawa!

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych i zabawach na śniegu.

Wszyscy mamy domy

 • Rozwijanie umiejętności muzycznych
 • Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego
 • Doskonalenie umiejętności manualnych i matematycznych
 • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej

JĘZYK ANGIELSKI:

 1. Emotions
  • Vocabulary: happy, sad, angry, scared, bored, sleepy
  • Song: “If you happy”
 1. Family members:
 • Vocabulary: mother, father, grandparents, grandma, grandpa, brother, sister, baby
 • Song: “Finger Family”
 1. Opposite:
 • Vocabulary: open-shut; big – small; loud – quite; fast-slow; walk – run; black-white
 • Song: “Open shut them”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUDZIEŃ 2018

– zapoznanie się z pracą górnika

– rozwijanie swobodnej ekspresji słowno-ruchowej

– kształtowanie kompetencji językowych (rozwijanie słownictwa u dzieci, budowania dłuższych wypowiedzi na konkretny temat)

– rozwijanie kompetencji społecznych ( rozwijanie wrażliwości dziecka na potrzeby innych)

– doskonalenie umiejętności muzycznych

„Święta tuż tuż”

– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

– wzajemne okazywanie sobie uczuć i życzliwości

-zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej

–  wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt

– kształtowanie umiejętności manualnych

– kształtowanie umiejętności matematycznych (rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikacji ze względu na jedną cechę)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE LISTOPAD 2018

Mój kraj to Polska

 • Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych
 • Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju
 • Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych
 • Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką
 • Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju

Od ziarenka do bochenka

 • zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba
 • rozwijanie sprawności rąk (małej motoryki)
 • rozpoznaje i nazywa produkty, które są uzyskiwane dzięki pracy rolnika
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych,
 • rozwijanie umiejętności oceniania walorów smakowych
 • poznawanie etapów powstawania chleba, promowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia wypowiedzi wielozdaniowych.

Zawsze służę pomocą!

 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;
 • Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
 • Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

 

Język angielski:

 • poznanie słownictwa związanego z jesienią (autumn, tree, leaves, chestnut, acorn)
 • zabawa do piosenki o jesieni : Autumn Leaves are Falling Down
 • Teddy Bear Day’s – slownictwo I zabawy związane z Dniem Pluszowego Misia (słownictwo: Teddy Bear, small, big. Piosenka: My Teddy Bear | Super Simple Songs
 • Dzień Dyni (poznanie zwyczaju halloween, słownictwo: pumpkin, ghost, black cat, witch, ballerina, pirate, sweets, knock, trick, treat). Zabawy przy piosence  „Knock, knock trick or treat”
 • Weather – poznanie słownictwa związanego z pogodą (It’s sunny, windy, rain, hot, cold, snow. Piosenka „How’s the weather?”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE PAŹDZIERNIK 2018

 1. LIŚCIE MALOWANE POD DRZEWAMI ROZSYPANE
 • Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;
 • Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.
 1. JESIENNI PRZYJACIELE
 • bliższe poznanie wybranych zwierząt żyjących w lesie i ich jesiennych zwyczajów;
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych;
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej
 • składanie obrazków z części – trening analizy i syntezy wzrokowej;
 • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki) jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy ( gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra.
 1. WITAMINY HOP DO BRZUSZKA!
 • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;
 • Kształtowanie intuicji matematycznej;
 • Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.
 1. DARY JESIENI
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw; rozpoznawanie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 • zapoznanie z różnymi cechami owoców i warzyw oraz z miejscem ich pochodzenia;
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty)
 • kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i trujących
 • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób

JĘZYK ANGIELSKI:

 • Nauka poleceń w języku angielskim: stand up, sit down, clap your hands, stamp your feet
 • Colours – nauka nazw kilku kolorów w języku angielskim (blue, yellow, pink, red)
 • Nauka nazw części ciała (arm, leg, head, foot, finger)
 • Zabawa do piosenki „One Little finger” oraz „Make a circle”
 • Zabawy ruchowe do piosenek „Walking walking” oraz „Pinochio”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE WRZESIEŃ 2018

 1. WITAMY W PRZEDSZKOLU!
 • Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą,
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;
 • Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji;
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia;
 • Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;
 • Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.
 1. BEZPIECZNE ZABAWY W DOMU I PRZEDSZKOLU!
 • Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;
 • Nauka wymiany jeden do jednego;
 • Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;
 • Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.
 1. TRUDNA PRACA POLICJANTA
 • rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie;
 • poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię;
 • poznanie pracy policjanta – wygląd munduru, narzędzia pracy.
 1. ZDROWIE TO PODSTAWA!
 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;
 • Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;
 • Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.

JĘZYK ANGIELSKI:

 • Hello – nauka sposobów witania sie w języku angielskim good morning, good bye, hello)
 • Zabawa do piosenki „Hello – how are you?”
 • Colours – nauka nazw kilku kolorów w języku angielskim (blue, yellow, pink, red)
 • Zabawa do piosenki „One Little finger” oraz „Make a circle”

About the author

Nauczyciel w grupie V